Hoppa till innehåll

Intervju: Beatrice Ask (m) om totalförsvaret

Det gångna året har bjudit på allt från säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen, it-attacker som slagit ut samhällsviktiga informationskanaler till att signalen för viktigt meddelande inte fungerat som avsett. Beatrice Ask, som sen i januari är moderaternas talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, ser allvarligt på händelserna.

– Vi har haft ett antal allvarliga kriser och incidenter som avslöjat att det fortfarande finns stora brister i den svenska krisberedskapen, säger Beatrice Ask, och fortsätter:

Beatrice Ask, Moderaterna. Foto: Fredrik Wennerlund

– Totalförsvaret måste stärkas. Moderaterna är tydliga med att försvarsanslaget på sikt ska uppgå till två procent av BNP. Vår motion med anledning av vårbudgeten kommer leverera 10 miljarder mer än dagens anslagsnivå till 2021 och sammanlagt 18 extra miljarder till 2021. Detta är i linje med vad Försvarsmakten själva har begärt.

I händelse av kris eller krig är Sverige i stort behov av samverkan med näringslivet och privata aktörer, menar Beatrice Ask.

– En stor del av den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs inom exempelvis energi- och livsmedelsförsörjning, transporter, hälso- och sjukvård samt kommunal service utförs idag av privata kommersiella aktörer. Delar av denna verksamhet behöver fortsatt kunna bedrivas under allvarliga säkerhetspolitiska kriser och ytterst i krig. Näringslivet behöver involveras i den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

Hur är läget med Sveriges civila försvar i dag?
– Det finns mycket att göra! Försvarsberedningen har lagt runt 70 olika förslag som vi är överens om. Nu måste regeringen agera och jag är bekymrad över att regeringspartierna i fråga efter fråga vill avvakta Försvarsberedningens slutbetänkande som beräknas komma först nästa år. Enligt min uppfattning är det inte nödvändigt, utan innebär enbart onödiga förseningar i åtgärder alla anser viktiga.

Vad skulle göras på området?
– Att bygga upp totalförsvaret tar tid. Därför måste ett kommande försvarsbeslut, för åren 2021-2025, ange mål och ambitionsnivåer som tar sikte på längre perspektiv. Redan under kommande inriktningsperiod måste organisation och förmågor vara rätt bemannade, materielsatta och operativt samövade. Därutöver måste vi skapa robusta ledningssystem. Vi måste stärka vår förmåga att hantera cyberhot. Vi måste bygga upp ett fungerande totalförsvar. Vi måste säkra en stabil logistikförsörjning. Vi måste dra nytta av och hantera en teknisk utveckling av obemannade system, artificiell intelligens samt ökat nyttjande av rymden för militära ändamål.

Hur ska vi skydda det digitala Sverige?
– Förmågan att kunna möta cyberattacker och desinformation är centrala delar i totalförsvaret och det civila försvaret. Moderaterna har förslag för att stärka Sveriges beredskap mot cyberattacker till exempel genom en nationell krisledningsfunktion. Många myndigheter har uppgifter inom området, men ledning och samordning brister, vilket även Försvarsberedningen påpekar. Vi föreslår även en särskild utredningsgrupp för att analysera svagheter och föreslå riktlinjer för myndigheternas IT-säkerhet. Vi moderater har länge krävt en svensk myndighet för psykologiskt försvar och är därför positiva till att regeringen nu utreder förutsättningarna för en sådan.

Hotbilden mot samhället förändras över tid: vad finns det för utmaningar i att möta nya hot mot samhället?
– För att kunna möta ett svårbedömt, komplext och oförutsägbart säkerhetsläge på sikt måste Försvarsmakten fortsätta att öka den operativa förmågan. Den ambitionen kan inte åstadkommas inom nuvarande ram. Enbart en förlängning av nuvarande ekonomisk nivå skulle innebära ett militärstrategiskt risktagande som i förlängningen berör hela samhället, säger Beatrice Ask och fortsätter:

– Dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar är mångfacetterade och komplexa och inbegriper mer än traditionella militära hot. Faktorer som handel, ekonomi, energi, livsmedelsförsörjning och asymmetriska hot som terrorism, cyberattacker och desinformation påverkar. Det gör att svaren på säkerhetsutmaningarna måste vara breda där både militära och civila förmågor samverkar.

 

Läs mer om vad partierna tycker inför valet.

Relaterade nyheter