Hoppa till innehåll

Remissvar på fördjupad utredning av MLU samt MBU

I fråga om logistikförsörjningen avstår föreningen från att kommentera rena gränsytefrågor mellan Försvarsmakten och FMV samt synen på fördelning av anslag mellan dessa myndigheter och konstaterar samtidigt att utmaningar gällande tillgänglighet, kostnadsutfall och styrningsprinciper i det statliga systemet sannolikt inte enbart beror på gränsytan mellan myndigheterna utan också beror på hur staten paketerar uppdragen, styr materielförsörjningen och relationen till marknaden.

Föreningen ser samtidigt fördelar av att ha en samordnad upphandlande instans vad gäller mer komplexa system och de delar av vidmakthållandet som har med successiv anpassning och utveckling av förmåga och prestanda att göra. För vidmakthållande av produkter och förnödenheter, där underhåll och vidmakthållandeåtgärder naturligt utförs nära brukaren, konstaterar föreningen att det är naturligt att brukaren av materielen också besitter beställar- och upphandlingskompetens.

I remissvaret till Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7) betonar föreningen behovet av att hitta nya affärsmodeller för att, på ett mer effektivt sätt, hantera dessa aspekter för att i sin tur uppnå en högre operativ effekt till en lägre kostnad. Genom att hitta nya affärsmodeller som bättre utnyttjar de resurser och kompetens som Försvarsmakten och FMV samt företag idag besitter, så skulle stora vinster kunna uppnås. Tvärtemot vad många tror, så kan vi långt innan själva upphandlingstidpunkten – genom en tidig dialog med marknaden – påverka vägvalsfrågor som får stora ekonomiska fördelar samt en högre tillgänglighet över av materielen.

Föreningen anser att det finns ett stort behov av att utvärdera och se över den sk. materielförsörjningsstrategin. Då med syftet att nå en mer effektiv och hållbar försörjning av försvarsmakten och dess förmågor. Den materielförsörjningsstrategin som är fastställd idag, syftar till att försörja det gamla insatsförsvarets uppgifter och behov. Mot denna bakgrund förordar föreningen också att Försvarsberedningen tar med nämnd strategi i sin analys och ger förslag till en översyn av densamma.

 

Båda remisserna har beretts av medlemsgruppen Strategisk Dialog.

Branschen förde för fyra år sedan fram 20 förbättringspunkter för en mer effektiv försvarslogistikförsörjning inom projektet.

 

 

 

Relaterade nyheter