Hoppa till innehåll

Tydligare förutsättningar för svensk försvarsexport

Karl Evertsson ISP
Karl Evertsson, chef för Krigsmaterielgruppen på ISP

– Det handlar dels om att industrin ska få ett tydligare och mer enhetligt besked från myndigheterna, dels om att vi ska kunna bemöta de här frågorna bättre med en kompetens som inte alltid finns i huset, både när det gäller teknisk och försvarspolitisk kompetens, berättar Karl Evertsson, chef för Krigsmaterielgruppen på ISP.

I regleringsbrevet för 2017 fick ISP ett återrapporteringskrav som innebär att man ska meddela regeringen vilka åtgärder man vidtagit för att stärka myndighetssamordningen i arbetet för materielsäkerhet. Som en del i det ledet startade man i början av året det nya diskussionsforumet.
Bakgrunden till att ISP initierade Materialsäkerhetsgruppen är dock att myndigheten känt ett behov att kunna bedöma risker på ett annat sätt än tidigare. Dels vid känslig export av materiel, men kanske ännu mer vid överföring av teknologi och kunskaper för produktion och utveckling av krigsmateriel.

– Vi måste möta dagens krav och kunna göra en ännu mer djupgående riskbedömning, men den kunskapen har vi sett att vi behöver inhämta från andra aktörer, förklarar Karl Evertsson.

Det handlar dels om den tekniska bedömningen som kan vara svår att göra på detaljnivå för en myndighet. Dessutom måste man titta på känsligheten utifrån vad överföringen kan ha för inverkan på svensk försvarsförmåga:

– Vissa typer av känsliga system kan om de används på fel sätt kan ha en negativ effekt på den svenska försvarsförmågan. Eller om de hamnar i fel händer, därför måste vi också titta på mottagarlandets samarbetspartners i nästa led.

Som chef för Krigsmaterielgruppen ser han hur man allt oftare ställs inför den typen av komplexa frågor, och inser att man behöver ta hjälp av andra för att nå sitt syfte.

– Vi ville ha ett myndighetsgemensamt forum där vi kan diskutera dem fritt och också ha en direktkontakt på respektive myndighet så att vi kan göra processen smidigare. Dessutom finns det ett behov av att vi har ett enat ställningstagande från staten Sveriges sida, säger Karl Evertsson.

Behovet blir extra tydligt när ett företag ansöker om exportstöd hos FMV, och är beroende av ett förhandsbesked från ISP innan ansökan ens kan behandlas. Genom att synka myndigheternas arbete är tanken att processen blir både bättre, smidigare och snabbare.

Lite förenklat kan man säga att kunden traditionellt har efterfrågat hela system, samt underhåll och support av dem, förklarar Karl Evertsson. Men idag vill kunden gärna ha mer – efterfrågan på leverans av kunskap ökar:

– Vi har ett behov att kunna göra en bedömning av risken, när överföring av kunskap och teknologi i vissa fall ses som mer känsligt än en ren produktexport. Vi måste göra en grundlig analys av flera olika orsaker.

Det är inte ovanligt att kraven ställs som motköpskrav, det vill säga i stil med att ”vi köper ert system, men då vill vi att ni lär oss att göra det här”.

– Ur svensk traditionell exportkontrollsynpunkt är det svårare att kontroller vad som händer med den kunskap som sprids än att följa en produkt, konstaterar Karl Evertsson.

Materielsäkerhetsgruppen träffades för första gången i början av 2017, och planen är att gruppen ses fyra till sex gånger om året, beroende på hur behovet ser ut och hur många förfrågningar ISP fått in från företagen.

 

 

Fakta MSG – Materielsäkerhetsgruppen
* Initierades av ISP i början av 2017. ISP är sammankallande och sätter dagordningen.
* Ett myndighetsinternt diskussionsforum, bestående av representanter från ISP, Försvarsmakten, FMV, FOI och Försvarsdepartementet.
* Syftet är att diskutera komplexa frågor för att kunna identifiera och bemöta säkerhetspolitiska risker men också att hitta en gemensam linje i statens agerande.
* Gruppen tar inte upp frågor på begäran av företag, men de ärenden som tas upp i gruppen är främst de som kommit in till ISP.

Källa: ISP

Relaterade nyheter