Hoppa till innehåll

Svensk-amerikanska samarbetet – en rapport från Washington

Budgetförslaget för året 2018 (FY18), vilket presenterades av Vita Huset den 23 maj, innehåller dock endast en modest höjning av försvarsanslagen till 640 miljarder USD. Detta är emellertid lika mycket som för de åtta länderna som har de närmast största anslagen, sammanslagna.

Budgetförslaget har i sin helhet kritiserats för att det bygger på oklarheter, överoptimistiska prognoser och politiska antaganden. Problematiskt för administrationen är att man fortfarande inte lyckats få igenom sina förslag för bl.a. skattereformer och hälsovård i kongressen och därmed har svårt att kunna finansiera några större ökningar i sitt budgetförslag.
Samtidigt skakas administrationen av flera skandaler som tar tid och fokus från den sakpolitiska agendan. De politiska tillsättningarna går trögt och det är fortfarande väldigt få nyckelbefattningar som har tillsatts. Bl.a. saknas den för försvarsmaterielområdet viktiga chefen för AT&L – Department of Defense’s omfattande upphandlings-, teknik- och logistikorganisation.

Denna organisation kommer i en omstrukturering dessutom att delas upp i en upphandlings- och vidmakthållandedel samt en forskningsdel. Ambitionen är att effektivisera upphandlingar och samtidigt öka fokus på forskning och ny teknologi. De två separata delarna kommer att ledas av varsin Under Secretary of Defense, vilka rapporterar direkt till Secretary of Defense. Den nya organisationen kommer att vara på plats tidigast första kvartalet nästa år.

Tankarna med den s.k. 3rd offset strategin är fortsatt aktuella och även om den nya administrationen gärna använder sina egna terminologier så förmedlas en tydlig vilja att fortsätta internationella samarbeten och säkra en framtida teknologisk överlägsenhet i samarbete med andra nationer, där Sverige ses som en attraktiv samarbetspartner. Detta kan öppna stora möjligheter för svenska högteknologiska företag.

Generellt sett kan de stora satsningarna på försvaret, sänkta skatter samt förenklade regleringar, tillsammans med dollarkursens förväntade utveckling komma att ge positiva effekter och möjligheter för svenska företag i USA under de närmaste åren.

En viss reservation finns när det gäller protektionistiska inslag. Presidenten har under sina första månader signerat tre exekutivbeslut för att understödja administrationens inriktning om America First, i vilka man initierar en översyn av hur Buy American-lagarna bättre kan efterlevas och hur man kan öka fokus på upphandlingar som gynnar framförallt inhemska jobb. Handelsbalansen inom försvarsområdet är dock, till skillnad från de flesta andra områden, i USA:s favör vilket bedöms minska intresset av att införa handelshindrande åtgärder inom detta område.

De senaste månaderna har präglats av ett starkt intresse och ett behov av att bevaka utvecklingen samt analysera och förstå den nya administrationens politik. De senaste veckorna har varit särskilt intensiva när det gäller utbytet inom försvarsområdet.

I mitten av maj var försvarsminister Peter Hultqvist i USA och träffade under en intensiv vecka med ett stort antal möten även sin motsvarighet Secretary of Defense, James Mattis. Mötet var det första mellan de båda sedan den nya administrationens tillträde och utgjorde ett viktigt tillfälle att diskutera försvars- och säkerhetspolitik och det fördjupade samarbetet mellan länderna.

Veckan dessförinnan hade Försvarsdepartementets statssekreterare Jan Salestrand haft en serie besök i Washington och var dessutom huvudtalare på den stora svensk-amerikanska försvarsmarknadsdag som hölls i House of Sweden den 10 maj. Konferensen anordnas vartannat år av SOFF i samarbete med sin amerikanska motsvarighet NDIA och slog denna gång alla rekord i deltagande, både när det gäller besökare och talare.

Agendan innehöll detta år en namnkunnig lista med talare från både den svenska och den amerikanska sidan. Från amerikansk sida återfanns bl.a. Keith Webster – Director International Departement of Defense; Azita Raji – USA’s tidigare Ambassadör i Sverige; VADM James Foggo – Director Navy Staff samt Mary Miller som är högsta forskningschef inom Departement of Defense. Bland de svenska talarna kan nämnas Jan-Olof Lindh generaldirektör på FOI; brigadgeneral Michael Claesson Försvarsmakten; departementsråd Michael Cherinet på Försvarsdepartementet samt konteramiral Thomas Engevall på Försvarets materielverk.

Konferensens övergripande tema var samarbete mellan Sverige och USA. Inom ramen för detta tema diskuterades såväl materiel-, militär- som industriområdet. Dagen avslutades med en middag för samtliga deltagare på ambassadörens residens.

I anslutning till konferensen anordnades en särskild U.S.-marknadsdag för tillresta svenska företag. Programmet erbjöd information inom aktuella och viktiga områden för svenska företag som har ett utbyte med USA. Bland deltagarna fanns även representanter från det amerikanska försvarsministeriet – Office of Comparative Testing, vilka utgör en viktig kanal för svenska företag som önskar få sin produkt utvärderad och introducerad till det amerikanska försvaret.

Under samma vecka pågick även bilaterala möten inom MoU/DOP. Dessa behandlar de mellanstatliga diskussioner och samarbeten som pågår inom det försvarsmateriella området. Intensiteten och intresset i de bilaterala relationerna visar på vikten av ett väl fungerande samarbete mellan de båda länderna.

Det har sannolikt aldrig varit viktigare att följa, bevaka och påverka utvecklingen än nu då vissa förändringar kan få stor betydelse för Sverige och för handeln och utbytet mellan länderna. Betydelsen understryks inte minst av det stora antalet högnivå-besök som pågår och planeras. Juni månad inleddes med ytterligare statssekreterarbesök från Försvarsdepartementet samt en serie möten med handelsminister Ann Linde.

Ola Alfredsson, ambassadråd Washington DC

Ola Alfredsson
Ambassadråd

Samverkanskontoret är integrerat i Sveriges Ambassad i Washington och arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk försvars- och säkerhetsföretag på den amerikanska marknaden. Kontoret arbetar med att ge kvalificerat stöd och råd till företag som redan arbetar med eller avser börja arbeta med USA. Kontoret har i sitt arbete tillgång till relevanta beslutsfattare och ett omfattande nätverk. Till huvuduppgifterna hör främjande av svenska ekonomiska intressen och en fortsatt utveckling av den svensk-amerikanska relationen.

Relaterade nyheter