SOFF om samhällssäkerhet

Samhällets säkerhet utmanas av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även om aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer. Hoten, riskerna och sårbarheterna mot samhället har både säkerhetspolitiska och näringspolitiska dimensioner och påverkar alla i en eller annan form.

Inför Mötesplats Samhällssäkerhet som börjar idag har föreningen tillsammans tagit fram en folder med syftet att öka kunskapen om företagens roll i att stärka samhällets säkerhet. Kan marknaden bidra till att skapa trygghet och ett säkrare samhälle? På vilket sätt? Vad kan vara skyddsvärt och vad kan hota samhället? Företagen kan genom olika teknik- och affärslösningar medverka till en god samhällssäkerhet. Dokumentet försöker resonera och visa på hur detta kan ske.

Läs Marknadens roll för samhällssäkerheten.