Hoppa till innehåll
19 maj 2022
SOFF om medlemskap i Nato
Vi ser samlat positivt på ett medlemskap förutsatt att det är viktigt att detta också erbjuder företagen utvecklingsmöjligheter. Föreningen har sedan 2004 utgjort kontaktnod för svenska företag till Nato. I denna egenskap agerar vi efter beslut av regeringen. Frågan om hur företagen i Sverige möter upp Natos arbete inom resiliens (och dess koppling till totalförsvaret) …
Läs mer
8 apr 2022
”Nu är konferensernas tid förbi, och beredskapsplaneringens tid här”
Jonson inledde med att väst nu behöver en ny säkerhetsordning eftersom den gamla fallit samman. Han konstaterade också att det råder otakt mellan den militära och den civila beredskapen, och att den relativt tydliga utvecklingstrappan på militär sida saknas på den civila. Den civila motståndskraften är inte god enligt Jonson, och från pandemin kan fyra …
Läs mer
8 mar 2022
Akademisk praktik HT2022
SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till hösten 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …
Läs mer
21 feb 2022
”Staten måste bli tuffare mot kommuner och regioner i försvars- och beredskapsarbetet”
Falkhaven underströk partiets engagemang för det civila försvaret, och partiviljan att tillföra ytterligare resurser för dess återuppbyggnad både i närtid och på sikt. Att skapa en bred robusthet och motståndskraft i samhällets kritiska infrastruktur prioriteras, och kompletteras med åtgärder som behövs när/om krisen eller kriget likväl kommer. Här nämndes exempelvis lagerhållning av strategiskt viktiga varor. …
Läs mer
12 feb 2022
”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”
Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en ny säkerhetsordning än tydligare sätter totalförsvar, civilt försvar och cyberförsvar på agendan. Ottosson betonade att beslut rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, inklusive internationella samarbeten, fattas i Sverige och ingen annanstans. Ottosson manade till viss självkritik …
Läs mer
Klas Wåhlberg
20 jan 2022
”Att hantera EU-frågorna ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ter sig helt centralt ”
– Totalförsvarsfrågorna är på väg att få en mycket större plats på agendan, och inte bara för de som är intresserade, utan av skäl som omvärlden gör det tydligt för oss, säger Klas Wåhlberg, ny styrelseledamot i SOFF. Klart är att Wåhlberg går in i styrelsen för SOFF under en turbulent säkerhetspolitisk tid. Intervjun görs …
Läs mer
20 jan 2022
Ny webbplats om Sveriges säkerhet
Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar vårt försvar och utvecklingen ställer nya krav på försvaret av …
Läs mer
15 dec 2021
Totalförsvar tema när Femme Defence gästade SOFF
Tillsammans med Femme Defences medlemmar diskuterades såväl utmaningar som möjligheterna med uppbyggandet av civilt försvar. En av de slutsatser som drogs var att de olika sektorerna behöver utveckla sin samverkan med varandra och i högre utsträckning samordna sina resurser för att kunna möta de krav höjd beredskap ställer. Femme Defence är en ideell organisation som …
Läs mer
9 dec 2021
Ohållbara företag, ohållbart försvar?
Målet med taxonomin är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Bedömningen skulle omfatta ”ESG”, det vill säga att se till hur bolaget agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. Trots den omfattande satsning på området definieras hållbarhet snävt och ytligt. …
Läs mer
22 nov 2021
Cyberförsvarsforskning – erfarenheter från workshop
En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång och konkurrenskraft och samverkanseffekten gör att vi tillsammans skapar konkurrenskraft i cybersäkerhet- och cyberförsvarsforskning på internationell nivå. Utmaningen ligger i de komplexa EU-processerna, men att myndigheter, akademi och företag tillsammans kan …
Läs mer
18 nov 2021
En strategisk kompass för Europas säkerhet
Hotbildsanalysen bör just betraktas som en vägledande strategisk kompass för hur EU de kommande åren ska hantera växande hot i vårt direkta närområde, men även hur globala konflikter orsakade av både statliga och icke-statliga aktörer kan komma att påverka unionens framtida säkerhet. Hotbildsanalysen är baserad på en hemlighetsstämplad underrättelserapport och har identifierat följande så kallade …
Läs mer
11 nov 2021
2025 tittar på en cyberkarriär
SOFF jobbar med att bredda bilden av cyberbranschen och att lyfta förebilder som dagens unga kan identifiera sig med. Vad gör en cyberforskare, hur ser en vanlig dag ut på cybersoldatutbildningen och hur är det att gå ett cybertraineeprogram? Det är frågor vi besvarar i denna miniserie om #JobbaMedCyber. Med hjälp av tre individer som …
Läs mer