Hoppa till innehåll

Branschstatistik 2023 – tilltagande tillväxt, lägre än väntat

Årligen samlar föreningen uppgifter från medlemsföretagen och presenterar som branschstatistik i syfte att öka kunskapen om försvars- och säkerhetsmarknaden över tid. Statistiken avser försvarsprodukter samt produkter för samhällssäkerhet.
Sammanfattning statistiken:
• Branschen omsatte närmare 64 015 miljoner kronor året 2023.
• Jämfört med föregående år är det en ökning på 24,5%.
• Exporten ökade med 36% i jämförelse med föregående år.

Omsättningen

Även 2023 fortsatte marknaden att öka om än med något lägre tillväxt än förväntat. Den totala omsättningen 2023 (inom försvar och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 64 015 miljoner kronor (jämfört med 51 438 mkr året innan).

Med hänsyn till beslutade försvarsinvesteringarna i Sverige och hos allierade, och den mängd svensktillverkad som Sverige och andra länder har donerat till Ukrna och som ska ersättas av länderna i fråga, bedömer SOFF att tillväxten kommer att öka kraftigt under 2025 och följande år. Beslutade investeringarna får oftast en effekt på marknaden ca fem år från politiskt beslut, varför eventuellt kommande politiska satsningar kommer på medellång sikt att ha en betydande påverkan på marknaden.

  • Det är förvånande att inte tillväxten ökat mer. Samtidigt speglar det den trögrörlighet som finns i systemet där tiden från politisk vilja till avsatta medel och upphandling är mångårig, konstaterar SOFFs generalsekreterare Robert Limmergård.
  • Vi noterar samtidigt att många europeiska upphandlingsmyndigheter väljer att upphandla från främst USA samtidigt som politiken – både i Sverige och inom EU – vill se att företagen investerar och bygger produktion lokalt.

Det segment företag med den största procentuella ökningen var medelstora exportföretag med tillverkning av komponenter och delsystem.

Omsättningens utveckling åren 2000-2023 (till svensk kund och på export)

Medarbetare

Antalet årsarbetskrafter hos medlemsföretagen vilka arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppgick året 2023 till ca 22 250 medarbetare. Tidigare har SOFF redovisat antalet medarbetare som är verksamma på området, men framåt ser vi till samlade (aggregerade) årsarbetskrafter som ett mer relevant mätetal.

Exporten

Exporten ökade från 28 miljarder till 38,2 miljarder kronor i jämförelse med föregående år. Exporten utgjorde 59,6% av omsättningen. Enbart exporten av krigs uppgick till drygt 18 miljarder kronor, vilket är en ökning på 18% jämfört med föregående år. Sverige fortsätter att vara världens mest internationaliserade land med en kvalificerad teknik- och kunskapsbas. I statistiken finns, liksom tidigare år, enskilda toppar för olika länder och regioner.

Tekniken

En betydande del av omsättningen utgörs fortsatt av produktutveckling, ca 12,4% (7 952 mkr) gick till forskning och teknikutveckling (). Lite dryga 47,4% av omsättningen till försvarsmakter och relaterade myndigheter med ansvar för säkerhet bedömdes vara tillståndspliktig enligt lagen om krigsmateriel. Andelen produkter med dubbel användning är fortsatt hög, liksom en ökning även av civila produkter och tjänster vilka inte är tillståndspliktiga.

Marknader

Företag i Sverige levererade krigsmateriel till över 60 länder och exporterade icke-klassificerade lösningar till ytterligare marknader. Den USA är den i särklass största icke-nordiska försvarsmarknaden för de små- och medelstora företagen. Norden, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland är över tid de marknaderna av störst betydelse för företagen. Ukraina är inte en stor direktmarknad för företagen, försäljningen av krigsmateriel från företag till ukrainska staten är ytterst begränsad. Merparten krigsmateriel har donerats av svenska staten. Produkter som är icke-klassade har dock varit omfångsrik till Ukraina, men i volym ingen betydande export.

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang