Hoppa till innehåll

Gudrun – SOFFs expert i utredningen om säkerhetsskydd

I en tid då säkerhetsläget genomgår snabba förändringar står Sverige inför utmaningen att anpassa sitt säkerhetsskydd för att skydda nationella intressen mot nya hot. I hjärtat av denna ansträngning finner vi Gudrun Hansson, SOFFs expert i en av de statliga utredningarna som ska stärka Sveriges lagstiftning inom säkerhetsområdet.

En dynamisk säkerhetsmiljö

”Sverige och dess företag står inför ett alltmer komplicerat säkerhetspolitiskt landskap,” inleder Hansson vårt samtal om . ”Den rådande situationen kräver att vi ständigt utvärderar och anpassar vårt sätt att skydda kritisk infrastruktur och känslig information.” Det är mot denna bakgrund som den nya statliga utredningen tar sin början, med ett tydligt uppdrag att föreslå åtgärder för att öka Sveriges förmåga att möta hot.

Utredningens fokus och utmaningar

Utredningen ska ta sig an uppgifter som bland annat innefattar att föreslå hur statliga myndigheter effektivt kan ingripa i avtalsförhållanden och andra förfaranden som utgör en säkerhetsrisk. ”Det handlar om att skapa en balans där vi kan agera snabbt utan att för den sakens skull kompromissa med rättssäkerheten,” förtydligar Hansson.

Ett viktigt fokusområde är även möjligheten för verksamhetsutövare att erhålla ersättning för kostnader som uppstår vid statliga ingripanden. ”Att definiera vilka som är berättigade till ersättning och hur detta ska beräknas är bland de största utmaningarna,” medger Hansson.

Framåtblickande arbete

Med sikte på att ha utredningen klar till den 29 november 2024, beskriver hon en noggrann och samarbetsinriktad process. ”Vi träffas regelbundet och tar del av erfarenheter från tidigare utredningar. Det är viktigt för oss att vårt arbete är väl förankrat, inte bara inom regering och myndigheter utan också i näringslivet.”

För att säkerställa att utredningens slutsatser blir relevanta och genomförbara, betonar Gudrun vikten av samarbete med en bred referensgrupp. ”Genom att involvera experter från olika sektorer, inklusive företagen och juridiska experter, säkerställer vi att vi tar hänsyn till ett brett spektrum av perspektiv.”

Kontakt med verkligheten

När det kommer till hur detta uppdrag relaterar till det dagliga arbetet, understryker hon hur GKNs fokus på Sveriges försvar och säkerhet och översätter till relevansen av utredningens arbete. ”Det finns en direkt koppling mellan mitt arbete med säkerhetsskyddsfrågor och utredningens mål att stärka nationell säkerhet.”

Samtalet visar på de komplexa och kritiska aspekterna av att skydda Sverige i en föränderlig värld. Hanssons perspektiv belyser inte bara utredningens omfattning och mål utan också den samverkan och det engagemang som krävs för att framgångsrikt navigera de säkerhetsutmaningar som vi möter.

Foto: Daniel Klintholm / Försvarsmkaten
Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Kräver uppmärksamhet

Det är tydligt att detta arbete kräver en bred samverkan över sektorgränserna och en ständig beredskap att anpassa sig till en snabbt föränderlig värld.

Hansson lyfter fram teknikens framsteg och säkerhetsprövningars komplexitet som särskilt viktiga områden att fokusera på. ”Den tekniska utvecklingen går otroligt snabbt, och vårt säkerhetsskydd måste kunna anpassa sig lika snabbt för att vara effektivt. En stark säkerhetskultur är grundläggande, och vi måste kontinuerligt utbilda och informera för att upprätthålla den. Säkerhetsarbetet är aldrig statiskt; det är en dynamisk process som kräver vårt fulla engagemang och flexibilitet. Genom utredningen hoppas vi lägga grunden för ett robustare säkerhetsskydd som kan skydda Sverige mot morgondagens hot.”

Säkerhetsprövningar och registerkontroller lyfts fram som särskilt viktiga områden där Hansson ser ett behov av att finjustera processerna för att säkerställa att de som anses pålitliga och lojala kan bedömas på ett korrekt sätt. ”Det är viktigt att de som genomför säkerhetsprövningar har tillgång till relevant och omfattande information för att göra välgrundade bedömningar,” säger Hansson.

Utöver de tekniska och operationella aspekterna av säkerhetsarbete, understryker Hansson vikten av internationellt samarbete och Sveriges förmåga att navigera i en global kontext. ”Våra internationella åtaganden och relationer spelar en avgörande roll i hur vi utformar vårt säkerhetsskydd. Det är viktigt att vi fortsätter att samarbeta med våra partners för att gemensamt hantera säkerhetsutmaningar.”

Avslutningsvis reflekterar Gudrun Hansson över sitt uppdrag och det ansvar det innebär. ”Jag är glad över att få bidra i det viktiga arbetet att stärka lagstiftningen och anpassa säkerhetsskyddet. Jag är övertygad om att genom samarbete, innovation och engagemang kan vi skapa ett säkrare Sverige för framtida generationer.”


Länk till direktiven för utredningen ”Förbättrade möjligheter att skydda Sveriges säkerhet

Kontaktperson
Gudrun Hansson Säkerhetsskyddschef, GKN Aerospace Sweden AB

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang