Hoppa till innehåll

Inför möjlighet att förhindra uppköp av strategiska företag

Utbrottet och den snabba spridningen av Covid-19 har skapat stora störningar med brutna värdekedjor, stillastående fabriker och permitteringar. En effekt är även att värderingen på företagen störtdyker samtidigt som behovet av kapital ökar snabbt. Följden blir att nyckelteknologier reas ut. I nuläget är risken stor att strategiska teknikbolag blir uppköpta till underpris av aktörer som är bulvaner för främmande makter med tvivelaktiga intentioner. Sådana uppköp hotar att underminera Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och kan orsaka permanenta skador i vårt lands strategiska värdekedjor.

Skrivelse gemensamt med Teknikföretagen om behovet av en temporär granskningsmekanism för att förhindra uppköp av strategiska tillgångar och nyckelteknologi

Situationen förvärras av erfarenheterna från tidigare ekonomiska kriser. Detta har också uppmärksammats av EU-kommissionen som är mycket oroade över den uppkomna situationen. Under exempelvis eurokrisen (2012-2013) förvärvades en rad strategiska bolag och infrastrukturella tillgångar i såväl Sverige som i andra europeiska länder. Flera europeiska länder, så som Finland och Tyskland, har tagit lärdom av detta och redan tillskapat mekanismer som ska förhindra att främmande stater kan nyttja en prekär situation för att skaffa sig kontroll över vitala och strategiska tillgångar. Liknande system finns också i exempelvis Australien, Kanada och Japan. Sedan 2017 arbetar dessutom EU-kommissionen på ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar.

För svenskt vidkommande utreder regeringen just nu hur ett system skulle kunna se ut. Dagens lagstiftning är tandlös när det gäller att granska eller blockera en utländsk investering av exempelvis nyckelteknologi. Däremot finns regler för tillståndsplikt för export av viss sådan teknologi. Detta har gett upphov till fall där tillstånd nekats och företag i Sverige istället köpts upp. Att Sverige saknar skydd när övriga industriella fria marknader aktivt granskar statsunderstödda förvärv gör företag i Sverige än mer attraktiva. Det ska också noteras att avsaknaden av en granskningsmekanism har ett påtagligt negativt signalvärde gentemot viktiga handelspartners som behöver kunna säkerställa att Sverige är en säker handelsplats om de ska kunna göra önskvärda investeringar.

Sistnämnda är väsentligt att understryka då det inte är direktinvesteringar i sig som är problemet. Tvärtom är Sverige beroende av utländskt kapital. Utländskt ägande har varit gynnsamt för Sveriges ekonomiska utveckling och öppnat för nya marknader. En granskningsmekanism behövs för att få bort avarter, inte för att stoppa inflöde av kapital.

Regeringens pågående utredning förväntas vara klar först sen höst 2021. Detta är mycket bekymmersamt. Med hänsyn till den situation som uppkommit till följd av pandemin bör Sverige omgående införa temporära åtgärder som kan möjliggöra en granskningsfunktion i väntan på att utredningen ska färdigställas.

Sverige behöver ”grundläggande skydd” till dess att det nya geopolitiska landskapet efter pandemin tar form – eller regeringens permanenta lösning vunnit laga kraft.

Länk till Teknikföretagen och SOFFs skrivelse till regeringen.

SOFF avser även att lämna ett yttrande över det delbetänkande som är på remiss till 11 maj. SOFF ser här exempelvis positivt på att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) blir kontaktpunkt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (nedan FDI-förordningen) såsom föreslås i förslag till förordning med kompletterande bestämmelser.

Relaterade nyheter