Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter

Tillsammans med Teknikföretagen har SOFF efter önskemål från regeringskansliet tagit fram en skrivelse med näringslivets önskemål på kort och lång sikt kring det nationella cybersäkerhetscentret. Skrivelsen lyfter bland annat att vi anser att Cybersäkerhetscentret bör vara den primära och samlande nationella cyberaktören, att trovärdighet byggs genom ömsesidig dialog och att näringslivets konkurrenskraft måste ses som skyddsvärd.

Den målbild vi ser för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Detta uppnås genom tillräcklig resurstilldelning, tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret som den primära och samlande nationella aktören i dessa frågor.

Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter

Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter

För att detta ska kunna realiseras behöver följande aspekter beaktas:

  • Cybersäkerhetscentret – den primära och samlande nationella aktören
  • Trovärdighet byggs genom ömsesidig dialog
  • Handlingsutrymme kan uppnås genom substantiell finansiering
  • Näringslivets konkurrenskraft måste ses som skyddsvärd
  • Operativ verksamhet är prioriterad
  • Fullgod kapacitet kräver bemanning dygnet runt

Vi vill poängtera vikten av att centret redan initialt inkluderar näringslivet i sitt arbete. Om ambitionen är att centret vid full utbyggnad ska kunna stödja näringslivet så måste näringslivet involveras från början för att delge sina behov samt tydliggöra hur de kan bistå. En struktur skapar en kultur och om vissa relevanta aktörer utelämnas redan från början kommer denna kultur att institutionaliseras. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma de teknikintensiva företagen som, i hög utsträckning, är föremål för främmande makters intresse men som i traditionell mening inte betraktats som skyddsvärda.

Ambitionen med denna skrivelse är att bistå i centrets arbete. Läs hela skrivelsen här.

SOFF för en kontinuerlig dialog med regeringskansliet samt de fyra myndigheterna kring Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter. Vi ser fram emot fortsatt öppenhet och dialog eftersom en stark cybersäkerhet och ett starkt cyberförsvar bygger på samverkan och förtroende.

Läs även vad Teknikföretagen skriver om centret på deras hemsida.