Hoppa till innehåll

Försvarsnytta – en vägledning

Försvars- eller säkerhetspolitisk nytta: en vägledning

Inom föreningen väcktes i höstas en idé om att ta fram en ”vägledning” som skulle kunna tillämpas vid begäran om förhandsbesked från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) och/eller när företaget hemställer om exportstöd från Försvarets Materielverk (FMV).

Vägledningen innehålla en checklista med frågor som utgör en bas för att sammanställa information som senare kan biläggas vid begäran om förhandsbesked från ISP eller hemställan om exportstöd från FMV.

Vägledningen tar upp tre kategorier:

Direkt försvars- eller säkerhetsnytta:
Den direkta nytta Sverige skulle få av affären rör sig om nyttan för den materiel som redan anskaffats eller som redan finns i Sveriges materielanskaffningsplan.

Indirekt försvars- eller säkerhetsnytta:
Den indirekta nytta Sverige skulle få av affären rör sig om alla andra indirekta fördelar Sverige får
såsom kompetensuthållighet, kostnadseffektivitet, vidmakthållande och utveckling av inhemsk
kunnande, kompetentare leverantörsbas av komponenter/ delsystem, innovationskraft, ”spin-in” och ”spin-off” möjligheter, minskat beroende av utländska leverantörer och högre grad av försörjningstrygghet/ leverantörsredundans.

Framtida försvars- eller säkerhetsnytta:
Den framtida nytta som Sverige skulle få av affären rör sig om nya innovationer, framtida produkt-
områden eller teknik som ligger i framkant av utveckling men som försvaret ännu inte ser tillämpningen eller nyttan av i dagens försvars- eller säkerhetssystem.

Länk till vägleddningen.

Relaterade nyheter