Hoppa till innehåll

SOFF:s inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Bredda bilden
Foto: Bredda Bilden/Teknikföretagen

Forskning och innovation är nödvändigt för att vi skall kunna nå nationella mål och utgör samtidigt en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Civil och försvarsrelaterad forskning är djupt integrerade men behandlas politiskt som separata sektorer i Sverige. Anslagen för försvarsrelaterad forskning och utveckling är idag en tredjedel jämfört med 15 år sedan. Detta har fått långtgående konsekvenser för de statliga forskningsorganisationerna, företagens möjligheter att bedriva ett utvecklingsarbete och för försvarets möjligheter att utveckla den operativa förmågan i takt med den teknologiska dimensionen av den aktuella hotutvecklingen. Den försvarsrelaterade forskningen, som främst utgörs av tillämpad forskning, har stor spridningseffekt till andra forskningsområden. Reduktionen har orsakat breda effekter då även forskning som är knuten till annan samhällsviktig verksamhet har minskat i omfattning.

En analys av aktuella frågeställningar och framtida behov inom säkerhets- och försvarsområdet ger vid handen att:

 • Försvarsforskningen behöver möta nya hot och tillgodose nya behov
 • Ny teknik med stor säkerhets- och försvarsförmågemässig potential ökar behovet av att förbereda sig för det oväntade
 • Prognosen för svenska forskningssatsningar inom säkerhet och försvar är fortsatt svag
 • Den internationella konkurrensen inom forskning och innovation blir allt starkare – Kina är en av flera aktörer
 • Nationell handlingsfrihet fordrar försörjningstrygghet och kunskapsberedskap
 • Brister i utbildningssystemet skapar långsiktiga utmaningar för kompetensförsörjningen
 • Svensk forskning är fragmenterad och hanteras i stuprör
 • Samarbetet mellan viktiga aktörer behöver främjas och stärkas
 • Avsaknad av dialog mellan aktörerna bromsar forskning och innovation

Utifrån ovanstående analys presenterar föreningen elva förslag för att stärka samhällets säkerhet ur ett forsknings- och innovationsperspektiv:

 1. Förbättra samordningen mellan företag, akademi, myndigheter och forskningsinstitut
 2. Utveckla samarbets-, styr- och finansieringsmodeller för forsknings- och innovationsaktörer
 3. Öka antalet demonstratorprogram samt stärk test‐ och demonstrationsmöjligheterna
 4. Systematisera arbetet med kompetensförsörjning
 5. Stärk och utvidga de strategiska innovationsprogrammen
 6. Säkra marknadsplatsen – det börjar i forsknings- och innovationsmiljön
 7. Tänk globalt när vi skapar nationella program – Europa är inte tillräckligt
 8. Stimulera teknikflödet och öka resultatutbytet mellan civila och militära aktörer
 9. Genomför fler innovationsupphandlingar inom offentlig verksamhet
 10. Utveckla, utvidga och samordna satsningar mot Europa med tydliga och konkreta tillämpningar
 11. Utnyttja kunskapen bättre – öka samverkan och skapa en gemensam systemsyn

Det finns ett behov av att tänka nytt och engagera fler utförare inom säkerhets- och försvarsrelevant innovation och utveckling, utförare som också kan bidra med egna resurser och på så vis öka den samlade nivån på satsningarna. Det finns därför all anledning att öka kunskaps- och teknologispridningen mellan akademi, myndigheter, institut och privat sektor.

Yttrandet har beretts av medlemsgruppen för forsknings- och utvecklingsfrågor.

https://soff.se/2017/04/10/synpunkter-pa-betankandet-forsknings-och-utveckling-pa-forsvarsomradet-sou-201690/
https://soff.se/2016/05/02/techday-och-formagebaserad-upphandling/

Relaterade nyheter