Internationell samverkan – förutsättningar och nytta

Sverige är sannolikt världens mest internationaliserade försvarsindustriland. Frågan om internationell samverkan är därmed ytterst strategisk för företag – och stat.

Samtidigt förändras idag förutsättningar för internationellt samverkan dramatiskt. Inte minst den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen påverkar agerandet hos våra samarbetsländer.

Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningar som en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska utvecklingen. Den globala marknaden har även fått en ökad betydelse för försörjningen till försvaret. Oaktat den materielförsörjningsstrategin som antogs 2009 är internationella samarbeten en norm även för morgondagen.

Internationell samverkan – starkare tillsammans

Försvarsmakt och företag är idag starkt beroende av varandra även om vi har – och ska ha – skilda roller och uppgifter. Försvarsförmågan är ett statligt ansvar. Företag kan bidra till att möjliggöra förmågan att möta en avancerad och högteknologisk motståndare.

Företagens deltagande i internationella materielsamarbeten kan generera ekonomiska skalfördelar – med positiva effekter för både beställare och leverantörer – och bidra till att fördjupa de säkerhetspolitiska relationerna med viktiga samarbetsländer. Det ger partnerskap där samarbetet bidrar till en kontinuerlig utveckling och verifiering av förmågor. En stark säkerhets- och försvarsindustriell förmåga bidrar också till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige.

Läs branschens rapport om trender, nyttor och våra rekommendationer.