Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse

Sverige är idag en ledande kryptonation vilket skapar ett betydande säkerhetspolitiskt mervärde och tillgodoser att Sverige inte behöver utveckla osunda beroendeförhållanden till utländska aktörer. När behovet av skydd ökar till följd av omvärldsutvecklingen ser branschen behov av att området utreds.

Regeringen har givit uttryck för att tillgången till nationellt godkända kryptosystem kan vara ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse. Detta är en ståndpunkt som Säkerhets- och försvarsföretagen bifaller. Vi ser dock ett behov av att närmare utreda frågan inom ramen för en statlig offentlig utredning där såväl centrala myndigheter som företag bör ingå som sakkunniga.

Säkerhets- och försvarsföretagen har sammanställt ett förslag till vad som behöver utredas och förtydligas för att vi ska säkra en fortsatt tillgång till kryptoförmåga i Sverige. Förslagen är inte uttömmande, men utgör några av de mest centrala delarna som behöver beröras. Vi ser också att frågan brådskar i och med teknikens utveckling och med de behov som totalförsvaret ställer. I ett brev till regeringen rekommenderar föreningen därför departementet att skyndsamt ta fram ett direktiv för en utredning.

Läs Policy PM: Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse.

Läs mer om SOFF:s arbete inom cyberförsvar.