Hoppa till innehåll

Ökat nordiskt försvarssamarbete

Vartannat år anordnas Nordic Defence Industry Seminar (NDIS), inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO. I år är Sveriges tur att hålla i seminariet.

Michael Cherinet, departementsråd Försvarsdepartementet

– NDIS är en utmärkt plattform för nordiska representanter från såväl olika försvars- och säkerhetsföretag, departement och myndigheter att träffas och diskutera aktuella frågor på försvars-, försvarsindustri- och materielområdet. Både försvarsminister Peter Hultqvist och statssekreterare Jan Salestrand kommer att hålla tal vid seminariet, vilket i sig är en markering om den stora vikt som regeringen och försvarsdepartementet fäster på NDIS, säger departementsrådet Michael Cherinet.

Michael Cherinet kommer, förutom att delta på själva seminariet, att medverka i en paneldiskussion om utökat europeiskt försvarsmaterielsamarbete. Han hoppas att årets NDIS blir välbesökt, och att talen, seminarierna och diskussionerna kommer föra det nordiska samarbetet framåt.

Hur ser det ut politiskt, vad är regeringens vilja och inriktning när det kommer till nordiskt försvarsmaterielsamarbete?
På politisk nivå genomförs möten både på minister-, statssekretar- och Policy Director-nivå varje år. Bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, särskilt det nordiska, stärker säkerheten i vår del av världen. Ett fördjupat nordiskt samarbete stärker både det nationella försvaret och förmågan att genomföra operationer i närområdet men även utanför närområdet.

De nordiska länderna har en lång tradition av försvarspolitiskt samarbete, och de senaste decennierna har det här samarbetet intensifierats. 2009 inrättades det nuvarande samarbetsformatet – Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som omfattar dialog på både militär och politiska nivå. NORDEFCO är inte en organisation utan en struktur med roterande ordförandeskap mellan de nordiska länderna där Norge i år innehar ordförandeskapet. Syftet med NORDEFCO är att stärka ländernas egna försvar och öka den egna försvarsförmågan.
– Sedan etableringen av NORDEFCO har en positiv utveckling skett på flera områden, exempelvis samarbete avseende internationella insatser, logistik, utbildning, förmågeutveckling och övningsverksamhet. NORDEFCO har även stärkt den försvars- och säkerhetspolitiska dialogen och ökat informationsutbyte, säger Michael Cherinet och fortsätter:
– Regeringens, och därmed också min syn, är att de nordiska länderna är överens om att det finns mycket att vinna genom samarbete inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Det är också glädjande att omfattningen av det nordiska försvarssamarbetet ökar för varje år. NORDEFCO utgör ett komplement till övriga samarbeten där de nordiska länderna i olika utsträckning deltar, till exempel EU och NATO.

Vad finns det för utmaningar?
– Det finns i första hand bara möjligheter med ett utökat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom Norden. En utmaning på försvarsmaterielområdet har varit att hitta konkreta projekt som de nordiska länderna kan enas kring. Ett bra exempel just nu är Nordic Combat Uniform (NCU), en gemensam och kostnadseffektiv fältuniform för svenska, danska, finska och norska soldater. Detta är ett område som jag för övrigt tror det finns potential att utveckla i framtiden.

Vad blir nästa steg?
– Sverige tar över ordförandeskapet inom ramen för NORDEFCO nästa år och kommer då att fortsätta att driva det nordiska försvars- och säkerhetspoliska samarbetet framåt. Förberedelser och planering pågår just nu för att staka ut svenska prioriteringar för ordförandeskapet.

 

Fakta:
Nordic Defence Industry Seminar (NDIS), dvs. det nordiska försvarsindustriseminariet, anordnas vartannat år med roterande värdskap mellan de nordiska länderna inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO. Seminariet genomförs detta år den 22-24 maj på Djurönäsets konferensgård och arrangörer är Försvarsdepartementet, Försvarets materielverk (FMV) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Temat för årets seminarium är ”Enhancing Future Capabilities – Nordic Armaments Cooperation in a Competetive and International Context”.

Relaterade nyheter