NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet

Civilt försvar – rekommendationer till MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets krishantering.

För att stärka det civila försvaret inom totalförsvaret bör MSB kunna bygga vidare på det etablerade arbetet inom dessa områden.

Föreningen har i en skrivelse till MSB redovisat våra erfarenheter från området, inte minst det finska totalförsvarsarbetet, och även gett förslag för fortsatt arbete.

MSB har regelbundet redovisat behov av och förutsättningar för en ökad samverkan mellan stat och näringsliv i frågor som rör en ökad säkerhet i samhället. I regeringsuppdraget om en grundsyn för totalförsvaret konstaterar MSB att ”företagen behöver involveras i arbetet med samhällets säkerhet och förberedelserna för höjd beredskap” samt att förmåga redan idag behöver finnas för ”att genomföra företagsplanering”.

Det finns en mängd olika åsikter och synsätt om näringslivets roll och ansvar, vilket gör att det är svårt att ge någon generell beskrivning av det bästa tillvägagångssättet när företagens delaktighet i det militära försvaret och det civila försvaret ska utvecklas.

En av de, i vår mening, grundläggande utmaningarna för MSB har visat sig vara att klarlägga vilket ansvar företag har i arbetet med samhällets säkerhet samt vilka verksamheter (områden, organisationer och företag) som är skyddsvärda. Här ser föreningen flera olika möjligheter.

Vidare behöver myndigheten säkerställa att företag i ökad utsträckning kan bli delaktiga i arbetet med samhällets säkerhet – på ett sätt att det passar företagens förutsättningar – och aktivt bidra till att utveckla den egna robustheten. Även på detta område presenterar föreningen flera förslag.

Medlemsgruppen för samhällssäkerhet har varit ansvarig för beredning av denna skrivelse.

Länk till skrivelsen.

Läs mer om föreningens arbete inom samhällssäkerhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har har på regeringens uppdrag tillsammans med Försvarsmakten redovisat en grundsyn om totalförsvaret. MSB har även på regeringens uppdrag lämnat en analys om privat-offentlig samverkan.