Hoppa till innehåll

Civilt försvar – rekommendationer till MSB

NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet
NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet

MSB har regelbundet redovisat behov av och förutsättningar för en ökad samverkan mellan stat och näringsliv i frågor som rör en ökad säkerhet i samhället. I regeringsuppdraget om en grundsyn för totalförsvaret konstaterar MSB att ”företagen behöver involveras i arbetet med samhällets säkerhet och förberedelserna för höjd beredskap” samt att förmåga redan idag behöver finnas för ”att genomföra företagsplanering”.

Det finns en mängd olika åsikter och synsätt om näringslivets roll och ansvar, vilket gör att det är svårt att ge någon generell beskrivning av det bästa tillvägagångssättet när företagens delaktighet i det militära försvaret och det civila försvaret ska utvecklas.

Föreningens erfarenheter visar på möjligheter

En av de, i vår mening, grundläggande utmaningarna för MSB har visat sig vara att klarlägga vilket ansvar företag har i arbetet med samhällets säkerhet samt vilka verksamheter (områden, organisationer och företag) som är skyddsvärda. Här ser föreningen flera olika möjligheter.

Vidare behöver myndigheten säkerställa att företag i ökad utsträckning kan bli delaktiga i arbetet med samhällets säkerhet – på ett sätt att det passar företagens förutsättningar – och aktivt bidra till att utveckla den egna robustheten. Även på detta område presenterar föreningen flera förslag.

För att nyttja näringslivets resurser ser även SOFF behov av att staten har förmåga att:
• överblicka näringslivet och ha aktuella kunskaper om näringslivet,
• överblicka beroenden i den samhällsviktiga verksamheten,
• överblicka pågående samverkan mellan det offentliga och näringslivet,
• identifiera hinder och allmängiltiga problem för samverkan även vid kris,
• bidra med metodstöd och tekniskt stöd.

Framåt – för att trygga samhällssäkerhet, försörjningsberedskap och civilt försvar krävs att staten;
• integrerar näringslivet som en likvärdig aktör i arbetet vid planering och genomförande av utbildningar, övningar och finansiering,
• tillvaratar och förmedlar erfarenheter från näringslivet och från offentlig sektor av exempelvis omvärldsanalys, riskanalyser och krishantering,
• utvecklar de kontakter och nätverk som krävs för att kunna möta förändrade behov och förutsättningar, men framförallt bygger på befintliga strukturer,
• kontinuerligt samlar in kunskap om pågående samverkansprojekt, i Sverige och i andra länder, och även har förmåga att analysera och förstå samverkansformens faser, utmaningar och möjligheter, samt
• löpande genomför utbildningar och övningar med berörda aktörer.

Medlemsgruppen för samhällssäkerhet har varit ansvarig för beredning av denna skrivelse.

Länk till skrivelsen.

Läs mer om föreningens arbete inom samhällssäkerhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har har på regeringens uppdrag tillsammans med Försvarsmakten redovisat en grundsyn om totalförsvaret. MSB har även på regeringens uppdrag lämnat en analys om privat-offentlig samverkan.

Relaterade nyheter