Remissvar på utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Den särskilde utredaren, Gunnar Holmgren, har haft som uppgift att se över hur RAKEL-systemet skulle på sikt kunna ersättas med ett modernare system som tillåter bl.a. överföring av data och rörliga bilder. Samhällsutvecklingen och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar har ökat kraven på att utveckla en mobil och säker lösning. Uppdraget har också innefattat att se över hur detta kan kombineras med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i Sverige.

Säkerhets- och försvarsföretagen är i stora drag positiva till utredarens förslag på en etappvis utbyggd hybridlösning i samarbete mellan staten och kommersiella aktörer om ett dedikerat utrymme i 700 Mhz-bandet och en successiv utfasning av RAKEL-systemet.

SOFF gör, som utredaren, bedömningen att staten bör ha en lösning som kan säkra kritiska samhällsfunktioner långsiktigt för att möta de behov som finns utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Framför allt anser SOFF att det är viktigt att statens roll i verksamheten blir tydlig och klart avgränsad. Staten bör inte driva operativ verksamhet i direkt konkurrens med privata aktörer och därmed skapa en ojämlik marknad. Det är också nödvändigt att de kommersiella aktörerna får långsiktighet och tydliga villkor från den statliga beställaren för att kunna leva upp mot krav om tillgänglighet vid oförutsedda händelser och hot.

En lösning som kan leva upp till samhällets krav på säkerhet kräver ett nära samarbete med kommersiella aktörer. Genom detta kan samhället kan stå emot risker och hot genom en kontinuerlig teknisk utveckling. Näringslivet har en viktig roll med att bidra med sin kompetens och kunnande, bland annat genom en löpande dialog med den statliga motparten. Ett gott samarbete privat och offentligt torde vara en god bas utifrån både säkerhetspolitiska och ekonomiska överväganden.

Läs hela SOFF:s remissvar här.