Hoppa till innehåll

Göran Mårtensson, GD FMV: Kunskap och dialog stärker relationerna mellan FMV och leverantörerna

FMV har en tydlig roll och ansvaret är att dagligen leverera logistik till krigsförband i övnings- och insatsverksamhet. FMV ska också anskaffa, uppgradera, vidmakthålla, avveckla, verifiera och validera kvaliteten för materiel i Försvarsmakten. Även exportstöd är FMV ansvar från och med 2016.

– Allt detta med högre ambition under de kommande åren. Leveransen är mitt och mina medarbetares fokus, säger verkets nye generaldirektör Göran Mårtensson.

Och då är relationerna och dialogen med leverantörsmarknaden grunden för försörjningstryggheten, särskilt som inriktningen numera utvecklats från grundberedskap och internationella insatser till att gälla väpnade angrepp och  högre beredskapsgrader. Nationellt försvar står åter i centrum.

– Försörjningstryggheten bygger på förtroende mellan aktörerna som skapar den. Det kräver etablering av långsiktiga relationer där parterna tydliggör ambition och förmåga både på politisk nivå och på genomförandenivå, menar han.

Lösningarna bygger på robusthet på taktisk och operativ nivå och flera olika alternativa försörjningslösningar och avtal på strategisk nivå, där även internationella överenskommelser utgör en viktig komponent.

– En av lösningarna är att FMV med leverantörsmarknaden skapar avtal som inkluderar försörjningstrygghet, samt upprätthåller och vidareutvecklar långsiktiga och väl fungerande relationer och arbetssätt med befintliga leverantörer.

Här behöver dock FMV utveckla sina arbetssätt, menar han.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp och samla vår kunskap om de marknader som levererar varor och tjänster till Försvarsmaktens behov. Det gör vi genom att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer och utveckla avtalen så att även högre beredskapsgrader omfattas.

En kritik som bland annat SOFF:s medlemsföretag uttrycker är att dialogen om vad som ska upphandlas inte sällan kommer i gång för sent. Det håller Göran Mårtensson med om och poängterar att FMV:s och Försvarsmaktens ökade närvaro på företagens mötesarenor, som till exempel försvarsföretagsdagar och fördjupningsseminarier, är ett steg mot ökad dialog så att industrin kan möta försvarets behov med relevant innovation och produktion.

– Detta kan också utvecklas vidare i framtiden, tillägger han.

Han identifierar dessutom att FMV kan utvecklas inom så kallad innovationsupphandling, bland annat genom att utforma system så att de kan uppgraderas efterhand i takt med den allt snabbare teknikutvecklingen.

– Det handlar också om att genomföra upphandlingen och kravställa på ett sätt så att innovativa lösningar inte utestängs eller missgynnas. Användning av till exempel funktionsupphandling, där kravställningen fokuserar på att vi vill ha leverans av viss funktion snarare än leverans av viss specificerad lösning för att uppnå den funktionen, kan också vara innovationsvänlig.

På Försvarsföretagsdagarna ifjol var överprövningar ett aktuellt ämne, och många betonade den krävande processen. Göran Mårtensson menar att FMV:s objektivitet, tydlighet och transparens är avgörande för förtroendet från anbudsgivarna. Frågvishet och feedback välkomnas.

– Jag vill gärna uppmuntra att anbudsgivare ger oss återkoppling på det vi gör och också utnyttja den möjlighet som finns att ställa frågor och få klargöranden under anbudstiden.

Ytterligare ett ämne som Göran Mårtensson vill belysa är antikorruption. Korruption har ingen plats i handeln med försvarsmateriel, slår han fast.

– Det handlar ju om staters möjlighet att försvara sina gränser och stora summor av skattebetalarnas pengar. Enbart misstankar om korruption sprider misstro, förstör marknader, påverkar försvarsföretagens trovärdighet och kan också skada relationerna mellan stater, anser han.

Därför välkomnar han den ökade uppmärksamheten på missförhållanden från granskningsorgan, medier och medborgare. Men påpekar också att kunskap och kompetens hos aktörerna är avgörande.

– Jag uppmanar SOFF:s medlemsföretag att genomföra antikorruptionsutbildningen bland sina anställda. Det kommer att vara till nytta för företagen och för branschen i sin helhet.

Fakta:
Namn: Göran Mårtensson.
Befattning: Generallöjtnant, generaldirektör för Försvarets materielverk.
Ålder: 56
Bakgrund: Tillträdde i februari i år. Inledde sin militära karriär vid Wendes artilleriregemente i Kristianstad och var bataljonschef där fram till 2000. Därefter chef för A9 och ansvarig för omlokalisering till Boden 2005. Han kommer senast från uppdraget som Försvarsmaktens insatschef och chef för Insatsledningen.

Du kan läsa hela Nyhetsbrevet 2016:4 här.

Relaterade nyheter