Hoppa till innehåll

Teknikutvecklingen skapar möjligheter

Låt mig belysa fyra viktiga områden för att förse försvaret med ny teknik;

1. Försvarsmarknaden måste öka sin attraktionskraft

Försvarsföretagen leder inte längre den tekniska utvecklingen avseende exempelvis nya material, kvantdata, nya energikällor, autonoma system och robotik. Andra branscher driver fram ny teknik och attraherar talang och kapital med sådan kraft och betydelse att dess företag i sig närmast blir säkerhetspolitiska. En stor mängd av dagens militära teknik är ”från hyllan”, ibland resultatet av satsningar inom exempelvis avancerad tillverkning eller mobilkommunikation. I och med denna utveckling finns det en stark växelverkan mellan militär och civil teknikutveckling.

Den första utmaningen är därför att öka intresset bland icke-traditionella företag, institut och universitet att ta sig an försvarets administration, krävande redovisningssystem eller komplexa syn på immateriella rättigheter. Företag har idag inte tid eller pengar att vänta ut fleråriga budgetcykler, utan försöker hellre få avsättning på kommersiella marknader som medför lägre risk och högre marginaler.

Exportkontroll, upphandlingsregler och sekretess är nödvändiga trösklar, men likväl något företagen måste ta sig över som därför kostar tid och resurser. Försvarets materielverk (FMV) behöver kontinuerligt trimma regelbördan och därmed sammanhängande kostnader som historiskt avskräckt icke-traditionella aktörer från att göra affärer med FMV.

2. Teknik får inte stanna på skrivborden

Försvaret skapar ingen ny teknik. Försvarsmakten och FMV är inte innovatörerna. Det gör marknaden. En allt snabbare teknikutveckling i samhället skapar nya möjligheter för försvarssektorn, men det kräver att man är aktiv, tar del av utvecklingen och värderar nya möjligheter.

Att föra teknik till försvarskunderna över ”dödens dal” (dvs. från laboratoriet till produkt) är fortsatt ett betydande hinder. Likväl är det avgörande att kunna visa på att grundläggande teknik kan anpassas för olika produktområden; civila eller militära. Sättet att komma över ”dödens dal” är att binda ihop teknologier med användningsområden och demonstrera teknik. Demonstratorer ger insikter i vad som händer på andra nivåer, vilket ger en systemförståelse för företag och försvarskund.

3. Tidig dialog är nyckeln

Dialog är nyckeln. Försvarsföretagen har historiskt sett haft långsiktiga partnerskap med staten för att utveckla innovativ teknik. Det är dags att vidareutveckla dessa partnerskap men också att anpassa dem till de förhållanden och regelverk som råder idag. Försvarsmakten och FMV har börjat att kommunicera mer öppet, trots svårigheterna sista årtiondet att upprätthålla en trovärdig plan för investeringar. Företag investerar om de ser att det finns ett kontrakt att konkurrera om; de utvecklar inte ny teknik för sakens skull. Att såsom vid fördjupningsseminarierna kommunicera medellånga och långsiktiga planer är oerhört värdefullt.

Men det är viktigt att i tidiga faser även föra en dialog om hur ny teknik kan förändra slagfältet, vilka disruptiva teknologier marknaden ser relevanta och vad Försvarsmakten ser behov av för att möta kvalificerade motståndare. I det gamla partnerskapet fanns formerna i den ”svenska modellen” där bl.a. sekretess kunde hanteras. Idag är marknaden konkurrensutsatt och globaliserad. Det är bra! Likväl går det att finna former, även för områden som inte är av nationellt säkerhetsintresse (dvs. stridsflyg och undervattenförmågan).

Det är vidare essentiellt att föra en diskussion om försörjningsansvaret. En föränderlig omvärld ställer höga krav på en lättrörlighet hos marknadens aktörer, men förmågan att leverera det som krävs måste med trovärdighet och förtroende optimeras utifrån mer än fredstida behov.

4. Alla behövs för att fånga rätt teknik

De mindre företagen utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för det säkerhets- och försvarsindustriella området. Genom att använda sin storlek fördelaktigt har de kortare omställningstider och större flexibilitet än större företag och därigenom bättre förutsättningar för att identifiera möjligheter i ny teknik och nya affärsområden. Det mindre företagens roll i försörjningskedjan blir allt mer central. Detta finns det en ökad insikt om. Men vi behöver göra mer för att stärka deras roll och utvecklingsmöjligheter i detta sammanhang, oavsett lösningar och produkter.

 

Frågan är hur vi säkrar att vi får innovationerna att arbeta för oss och inte emot oss. Häri ligger vårt gemensamma ansvar. Att skapa en attraktiv försvarsmarknad som fångar framtida teknik för Sveriges försvar.

Robert Limmergård, Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

Läs mer om SOFF:s förslag för ökad försvarsinnovation, bl.a. TechDay, TechTank samt förmågebaserad upphandling. 

Relaterade nyheter