EU:s globala strategi – effekter för försvarsmarknaden?

Den 28 juni presenterade EU:s höge representant Federica Mogherini EU:s nya globala strategi för stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet. Strategin är ett betydligt mer omfångsrikt dokument än dess företrädare från 2003. Dokumentet tar sin utgångspunkt i den krävande omvärldsmiljö som EU numera befinner sig i med nya hot, risker och sårbarheter i öster och syd men även inifrån. Dokumentet påminner om vikten av att unionen ska stå stark och enad samt att europeiskt samarbete är viktigare än någonsin.

Vilken är betydelsen för försvarsmarknaden? De säkerhets- och försvarspolitiska styckena i dokumentet är relativt begränsade men återupprepar vikten av att EU ska sträva mot en ökad autonomi gentemot andra internationella aktörer. Vidare framhålls det att kopplingen mellan intern och extern säkerhet är tydligare idag än när den förra säkerhetsstrategin antogs för 13 år sedan.

Strategin betonar att medlemsstaterna måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att det europeiska samarbetet kopplat till militär förmågeutveckling och forskning och utveckling behöver öka. Dokumentet påpekar även att en stark gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik behöver understödjas av en stark försvarsindustriell bas i Europa.

I rådslutsatserna efter mötet välkommande medlemsländerna den nya globala strategin samt uppmanade den höge representanten och andra EU institutioner att arbeta vidare med den.

Om dokumentet ska ha någon tyngd och relevans är det centralt att medlemsländerna även antar den globala strategin som sin egen snarare än som den höge representantens strategi.

Läs hela strategin här.