Kommentar med anledning av ”Brexit”

Utfallet av den brittiska folkomröstningen och beslutet att lämna den Europeiska unionen kommer att få negativa konsekvenser för den brittiska försvarsindustrin enligt SOFF:s systerorganisation ADS. Bland annat försvårar det tillträdet för brittiska företag till den europeiska marknaden och marginaliserar Storbritanniens inflytande på handelsregler och standarder i det långsiktiga arbetet med att utforma en gemensam europeisk försvarsmarknad.

Men Storbritanniens utträde ur unionen innebär också ett mycket allvarligt bakslag för trovärdigheten och kraften i EU:s säkerhets- och försvarspolitik inklusive dess försvarsindustriella dimension. Storbritannien står förnärvarande för en tredjedel av de försvarssatsningar som görs inom EU och väsentligt mer inom militär forskning och utveckling.

Sverige har ett intensivt och framgångsrikt försvarsindustriellt samarbete med Storbritannien. Brittiska företag är – vid sidan av amerikanska – de största investerarna i de försvarsföretag som är verksamma i Sverige. Vidare har flera viktiga gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts mellan brittiska och svenska bolag.

Etablerandet av ett ambitiöst försvarsupphandlingsdirektiv som främjar konkurrens samt värnandet om ett starkt militärtekniskt samarbete över Atlanten är också intressen som förenar brittiska och svenska försvarsföretag.

SOFF kommer därför tillsammans med sin brittiska systerorganisation ADS samt den europeiska branschorganisationen ASD att verka för att de negativa konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU blir så små som möjligt.

Robert Limmergård

Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen