Hoppa till innehåll

3+2 utredningar av betydelse

Översyn av materiel- och försvarslogistik

En särskild utredare – Ingemar Wahlberg – ska lämna förslag på hur materiel- och logistikförsörjningen bör utformas och organiseras utifrån kravet i den försvarspolitiska inriktningspropositionen om en högre operativ förmåga i krigsförbanden. Utredningen aviserades i den försvarspolitiska inriktningspropositionen som en av flera åtgärder för att utveckla den verksamhetsmässiga och finansiella styrningen inom området.
Utredningen ska redovisa sina förslag i december 2016.
Läs mera här.

En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret

En särskild utredare – Annika Nordgren-Christensen – ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.
Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 september 2016.
Läs mera här.

Utredningen forskning och utveckling på försvarsområdet

En särskild utredare – Björn von Sydow – ska föreslå inriktningen, omfattningen och utförandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet i enlighet med 2015 års försvarspolitiska proposition. Utredaren ska bland annat beskriva hur forskning och utveckling på försvarsområdet kan bidra till det övergripande målet att förstärka Försvarsmaktens operativa förmåga, analysera omfattningen av forskning och utveckling på försvarsområdet och föreslå inom vilka områden forskning och utveckling på försvarsområdet bör bedrivas med offentliga medel i Sverige. Utredaren ska även föreslå hur samarbeten kan utvecklas mellan forskning och utveckling på försvarsområdet och forskning och utveckling på andra områden samt inom vilka områden resultat av civilt inriktad FoU i större utsträckning kan användas.
Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 16 december 2016.
Läs mera här.

Förutsättningar för fördjupat försvarssamarbete

En särskild utredare – Henrik Jermsten – ska analysera förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att, under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas, med militära resurser agera gemensamt med annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna samt för att hindra kränkningar av någon av staternas territorium i fred och under krig mellan främmande stater.
Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 30 september 2016.
Läs mera här.

Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik

En särskild utredare – Krister Bringeus ska göra en översyn av Sveriges internationella försvarssamarbete inkl. EU, NORDEFCO, OSSE, FN och NATO samt dess för- och nackdelar. Den militära alliansfriheten ska inte utvärderas. Utredningen ska vara klar den 31 augusti 2016.
Läs mera här.

Relaterade nyheter