Hoppa till innehåll

Remissvar till KEX-utredningen

Men en preliminär analys av SOFF pekar på att de förslag som presenterats kommer att medföra stora negativa konsekvenser för försvarsföretagen genom minskat marknadstillträde, försämrade möjligheter till internationellt samarbete, försvagad teknisk kompetens samt eventuellt avvecklingar av vissa produktsegment.

SOFF bedömer dock att de allvarligaste konsekvenserna för Sverige främst ligger på det säkerhets- och försvarspolitiska området. Precis som slutbetänkandet konstaterar finns det ytterst en risk att Försvarsmakten inte erhåller de militära system som ligger på den teknologiska framkanten och därmed inte har förmågan att möta en kvalificerad motståndare.

I sak förordar SOFF att:
– Tillståndsprövningen bör präglas av objektivitet, tydlighet och långsiktighet. Prövningen bör genomföras av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) med stöd av Exportkontrollrådet (EKR). SOFF avråder bestämt ifrån en ordning där allt fler beslut, p.g.a. otydligheter i exportkontrollramverket, tvingas bli föremål för prövningar av regeringen. En sådan ordning skulle förlänga handläggningstider samt försvaga beredningsprocesser.
– Om Sverige som första land i världen inför ett demokratikriterium kommer detta att snedvrida konkurrensförhållandena för försvarsföretag i Sverige samt kraftigt försvåra förutsättningarna för internationellt samarbete. Om ett demokratikriterium likväl införs bör det jämställas med övriga villkorliga hinder för försvarsmaterielexport.
– Slutbetänkandes förslag beträffande följdleveranser bör inte genomföras då det ökar osäkerheterna vilket försvårar långsiktiga åtaganden och inte motsvarar kunders krav på försörjningstrygghet.
– Kraven på ökad transparens och tydligare redovisning välkomnas men bör i ökad grad anpassas så att olika former av sekretess inte äventyras.

Läs mera om försvarsmateriel och export här.

Relaterade nyheter