Hoppa till innehåll

Kommentar med anledning av överlämnande av utredningen ”Logistik för högre försvarsberedskap”

Foto: SOFF

Betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap

Under året har föreningen påtalat de brister som idag finns inom försvarslogistikförsörjningen, inte minst gällande roller och ansvar. Vi har även med utredningen diskuterat vikten av en långsiktig strategi och samsyn för relationen till marknaden samt hur Försvarsmaktens förmågor ska försörjas över tid.

Föreningen kommer nu att läsa och värdera de förslag som utredaren föreslår. Men för dess ändamålsenlighet, inte minst att förbättra möjligheterna till överblick och långsiktig affärsmässighet över systemets hela livslängd, skulle det dock ha krävts att gränsytan mot företagen och marknaden tydligare analyserats och beskrivits. Föreningen noterar i detta avseende utredarens avgränsning samtidigt som förslaget innebär att det åter blir två upphandlande myndigheter som föreslås upphandla produkter och tjänster på marknaden.

Förutsättningar för en hållbar försörjning av försvarslogistiken bör också vägas mot kravställningar på försörjningstrygghet av den militära förmågan, så kallad Security of Supply (SoS). Här noterar vi utredarens rekommendation (21.1.4) att regeringen bör ta initiativ till en översyn av styrningen avseende statens förhållande till leverantörer och dess betydelse för försörjningssäkerheten.

Branschen kommer under januari att bereda utredningen med medlemsföretagen och senare lämna ett remissvar.

Mera om branschens syn på försvarslogistikförsörjningen finns att läsa i Strategisk Dialog 2.0 samt Strategi- och verksamhetsplan 2017.

Relaterade nyheter