Hoppa till innehåll

Limmergård: Nyvalda regeringen behöver den europeiska marknaden

Ökat samarbete kommer naturligen ge fler förvärv. Redan idag är de säkerhets- och försvarsföretag som är verksamma i Sverige attraktiva för utländska ägare. Det märks inte minst av att åtta av de tio största företagen i Sverige är utländskt ägda. Ett viktigt skäl till detta är människorna. Företagen har kunniga medarbetare och Sverige har exempelvis flest disputerade per capita inom tekniska och naturvetenskapliga i världen.

Det stora utländska intresset underlättas också av att vår försvarsmaterielmarknad präglas av en unik öppenhet. Redan i slutet av 1990-talet öppnade Sverige för utlandsägande av det säkerhets- och försvarsindustriella kunnandet. Över åren har företagen som är verksamma i Sverige genom utlandsägandet fått tillgång till kapital, bättre tillträde till utländska marknader och i många fall tillgång till större säljorganisationer. Till skillnad från en del andra industrier finns det inte heller några exempel på att jobb eller forskningsverksamhet har lämnat Sverige som en konsekvens av utlandsägande. Istället harförutsättningarna för att ingå i internationella materielsamarbeten underlättats.

Naturligtvis finns det undantag där utlandsägandet inte har fallit väl ut. Men i det bredare perspektivet bör det beaktas att den säkerhets- och försvarsindustriella marknaden befinner sig i en tid av stora omställningar som följd av den politiska och ekonomiska maktförskjutning som världen nu genomgår. Framförallt sker en snabb tillväxt av nya försvarsindustriella aktörer i Asien. I ett läge där konkurrensen kommer att öka är det angeläget att bejaka internationell samarbete och främja konkurrenskraft.

Sverige har flera företag på den internationella arenan. Stora och små. Svenskägda och utlandsägda. Det de har gemensamt är att de är flexibla, lyhörda och – något jag imponeras av vid mina företagsbesök – har de en stor förmåga att förnya och använda teknologi. All innovativ, industriell förmåga saknar dock fördel om försvaret inte har förutsättningar att på bästa sätt utnyttja förmågan. För detta syfte driver SOFF en process med arbetsnamn ”Strategisk Dialog”.

Vår nyvalda regering måste samtidigt öka marknadstillträdet till den europeiska marknaden. Vi måste få bort handelshinder och begränsningar inom EU för att skapa en fungerande marknad. Om det svenska försvaret ska ha tillgång till en militär förmåga som är kostnadseffektiv och funktionell krävs att den industriella förmågan i Sverige ges förutsättningar att verka och konkurrera internationellt.

Låt oss därför tillsammans utveckla en tydlig svensk position på det Europeiska rådets möte den 25 juni 2015.

Läs mer om föreningens arbete med EU-frågor här.

Relaterade nyheter