Hoppa till innehåll
5 apr 2017
Sju saker du (sannolikt) inte visste om försvarsmarknaden

85 procent av världens försvarsexport kom för tre år sedan från 44 amerikanska och 29 europeiska försvarsföretag. Den starka dominans på det försvarstekniska området som dessa haft utmanas idag på allvar. 27+UK EU länder lägger tillsammans mindre på försvarsforskning i dollar än Kina idag. Och Kina är mer effektiva än ett fragmenterat Europa. Men det …

Läs mer
22 mar 2017
Regeringens skrivelse om exportkontroll

Sverige har en strikt exportkontroll och uppföljning, likväl är exporten viktig till stöd för Sveriges försvar och säkerhet. Genom exporten skapas förutsättningar för kostnadsdelning av produkter som Försvarsmakten använder och genom företagens internationella samarbeten skapas möjligheter för Sverige att få tillträde till arenor som utvecklar morgondagens försvarsteknologier. Årets skrivelse har på förmiddagen medialt uppmärksammats för …

Läs mer
5 jan 2017
Rymdutveckling med säkerhetspolitiska utmaningar

Under februari arrangeras seminarium om de framtida försvarsbehoven inom bl.a. luft, sjö, land och ledning/cyber. Inför seminarierna kommer jag att försöka ge några reflektioner, men jag vill börja med den domän som Sverige talar minst om: rymden. Även ett tillfälligt avbrott av civil rymdinfrastruktur kan få negativa militära konsekvenser. Ett exempel på ett tillfälligt avbrott …

Läs mer
5 dec 2016
Pågående utredningar på säkerhets- och försvarsområdet

Översyn av materiel- och försvarslogistik En särskild utredare – Ingemar Wahlberg – ska lämna förslag på hur materiel- och logistikförsörjningen bör utformas och organiseras utifrån kravet i den försvarspolitiska inriktningspropositionen om en högre operativ förmåga i krigsförbanden. Utredningen aviserades i den försvarspolitiska inriktningspropositionen som en av flera åtgärder för att utveckla den verksamhetsmässiga och finansiella …

Läs mer
28 sep 2016
Limmergård: Försvarsföretagen beroende av export för sin överlevnad

Som en konsekvens av försvarsbeslutet 2015 beslöt regeringen att tillsätta en försvarsforskningsutredning under Björn von Sydows ledning. Det var över 15 år sedan detta genomfördes sist. Utredningen måste därför beakta en rad nya parametrar som påverkar försvarsforskningen. För det första har Sveriges säkerhetspolitiska omvärldsmiljö försämrats. Försvarets förmåga att kunna hantera en kvalificerad motståndare ska därför …

Läs mer
17 aug 2016
Robert Limmergård skriver i Karlskoga tidning om försvarsexporten

Försvarsexporten är viktig Under hösten förväntas regeringen presentera ett förslag till ny exportkontrollagstiftning för försvarsmateriel. Utfallet av denna process kommer att ha en betydande inverkan på försvarsföretagens konkurrenskraft. Förslaget kommer också att påverka Sveriges försvarsförmåga. Exporten är avgörande för att ha en vital säkerhets- och försvarsteknologi i Sverige. Av de ca 30 miljarder kr som …

Läs mer
19 jan 2016
Robert Limmergård: ”Konkurrens avgörande för försvarsförmågan”

Zsolt Lazar väcker i sin debattartikel ”Europas försvarsindustri måste vakna” mycket angelägna strategiska problem som berör långt fler frågor och aktörer än de försvarsföretag som är verksamma i Europa. Ökad internationell konkurrens från nya icke-europeiska aktörer, nedskärningar i försvarsbudgetar, fallande satsningar på försvarsforskning samt avsaknad av nya större program, är några av dessa utmaningar. Många …

Läs mer
21 dec 2015
Limmergård: Fokus på att hantera en kvalificerad motståndare och försörjningstrygghetsfrågor

Skälen till detta är att den säkerhetspolitiska utvecklingen dimensionerar försvarets behov som i sin tur påverkar försvarets relation till marknaden. Ytterst påverkas detta av vilken försvarsförmåga som eftersträvas, vilken teknisk förmåga en potentiell motståndare bedöms ha samt var denna motståndare ska bemötas. Som framgår av försvarets inriktningsbeslut har risken för militära konflikter i Sveriges närområde …

Läs mer
9 nov 2015
Limmergård: Vågar vi ta nödvändiga risker i en föränderlig värld?

Dessvärre kombineras det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde även med stora påfrestningar för Europasamarbetet. Europa upplever de största flyktingströmmarna sedan det andra världskriget, ett sydligt grannskap som befinner sig i krig och kaos, samt en ökad politisk polarisering i Europa. Detta får konsekvenser för försvarsföretagen. När vi möter dessa utmaningar är den europeiska integrationen …

Läs mer
9 nov 2015
Månadens bloggare: Johan Bergenäs

I slutet av september antog Förenta Nationerna en ny fatttigdomsbekämpningsagenda – FN:s Hållbara Utvecklingsmål. Planen är en fin möjlighet för Sverige och svensk säkerhetsindustri att vara en innovativ röst för global utveckling samtidigt som vi stärker vår högteknologiska export till FN och utvecklingsländer. De nya Hållbarhetsmålen ersätter de berömda Milleniemålen och fokuserar bland annat på …

Läs mer
9 jul 2015
Göran Lennmarker ny styrelseordförande för Säkerhets- och försvarsföretagen

Göran har en bred erfarenhet från utrikes- och säkerhetspolitiken efter 19 år som riksdagsledamot. Bland annat har han varit ordförande i utrikesutskottet, EU-nämnden och konstitutionsutskottet. Vid sidan av detta har Göran även varit styrelseordförande för SIPRI samt ordförande för OSSE:s parlamentariska församling (Bilden visar Robert Limmergård Generalsekreterare SOFF och Göran Lennmarker)

Läs mer
26 jun 2015
SOFF:s kommentar med anledning av KEX

SOFF välkomnar att utredningen antagits i bred parlamentarisk samsyn samt att utredningen framhåller att den säkerhets- och försvarsindustriella basen utgör ett viktigt säkerhets- och försvarspolitiskt värde. Vidare välkomnar vi att beslut kopplade till försvarsmaterielexport kommer att omges av större transparens och förutsättningar för politiskt ansvarsutkrävande. Vi noterar att förslaget till ny exportkontrollagstiftning medför en betydande …

Läs mer