Hoppa till innehåll

Bryssel viktig spelplan för SOFF:s arbete för likvärdiga villkor

Bakgrunden till SOFF:s engagemang är att marknadstillträde på lika villkor är den enskilt viktigaste prioriteringen för SOFF och våra medlemmar. Detta bygger på att de svenska företagen är exportorienterade och konkurrenskraftiga på den internationella marknaden och därför har allt att vinna på en mer öppen och konkurrensutsatt försvarsmarknad. Förutsättningarna samt regelverken kring dessa frågor styrs för den europeiska marknaden i huvudsak från Bryssel, vartefter de lagar, regler och olika riktlinjer som tas fram där implementeras i nationella lagstiftningar.

Att delta vid möten med EU-institutionerna och dess myndigheter samt den gemensamma europeiska branschorganisationen för försvar, rymd, säkerhet och civilt flyg, ASD:s möten är därför en förutsättning för att kunna på verka förutsättningarna för företag i Sverige samt att förstå dessa frågor. Konkret innebär tillträde till försvarsmarknaden på lika villkor att vi som branschorganisation ska kunna hantera frågor om hur företagen kan verka i konkurrens med andra på den svenska och den internationella marknaden, vilket igen är helt avgörande för SOFF:s medlemsföretags framtida konkurrenskraft.

Regelverksutvecklingen på den internationella marknaden, främst EU och USA, styr dessa marknaders villkor och tillgänglighet. På europeisk nivå som vi fokuserar på i detta inlägg handlar det främst om implementeringen av EU:s försvar- och säkerhetsupphandlingsdirektiv i nationella lagstiftningar, samt hur respektive land väljer att ta fasta på de möjligheter som direktivet ger. Regelverket kan användas för att öppna upp marknaden, men även för att stänga ute konkurrerande länders industri om man så önskar. Ett annat viktigt direktiv som också i alla fall indirekt syftar till att bättre marknadstillträde är det så kallade överföringsdirektivet, syftet med direktivet är att förenkla överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU och att förbättra den europeiska försvarssektorns konkurrenskraft och det industriella samarbetet mellan medlemsstaterna.

Kopplat till bl.a. denna process levererade EU Kommissionen i juli en så kallad färdplan till EU-parlamentet och Europeiska Rådet för hur arbetet inom försvar- och säkerhetsområdet ska kunna stärkas, bli mer konkurrenskraftig och effektivt. Denna färdplan baseras på slutsatserna från Europeiska Rådets möte i december 2013 med stats- och regeringscheferna. Vid detta möte antogs slutsatser som innehåller förslag om bl.a. försörjningstrygghet, standardisering och implementering av försvar- och säkerhetsupphandlingsdirektivet.

Utvecklingen av dessa förslag fortskrider nu för att ta fram konkreta förslag och åtgärder gentemot nästa EU rådsmötet för stats- och regeringscheferna som genomförs redan i juni 2015. Senast i augusti 2016 ska också Kommissionen återrapportera till Rådet och Parlamentet om de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att införliva direktivet, om genomförandet och implementeringen av direktivet, särskilt ska man då fokusera på artiklarna avseende skapande av konkurrens i underleverantörsledet och direktivets tillämpningsområde. Relaterat till denna process så är det en angelägen uppgift för SOFF att försöka minimera handelshindrande åtgärder, för att vi i sin tur ska kunna uppnå att en öppen och konkurrensutsatt försvarsmarknad fyller en långsiktigt god funktion för såväl producenter som kunder.

Samtidigt är försvarsmarknaden en sektor med speciella förtecken, där de enda kunderna är stater och där nationell suveränitet och nationella säkerhetsintressen spelar en central roll. Detta påverkar hur långt och hur fort de enskilda länderna kan röra sig i riktning mot en öppen och konkurrensutsatt marknad och där protektionistiska mönster medför att marknaden utvecklas ojämnt. Svåra konkurrenshindrande faktorer kvarstår, vilket innebär att väsentliga delar av marknaden förblir otillgängliga för verklig konkurrens.

Mot denna bakgrund har SOFF tillsammans med de övriga nordiska länderna vid ett flertal tillfällen agerat proaktivt gentemot andra länder och EU institutionerna för att påverka regelförändringarna samt dess implementering. För SOFF är det därför viktigt att de som fattar beslut som ytterst handlar om tillträdesfrågor förstår mekanismerna och konsekvenserna för svenska företag, men också andra länders bevekelsegrunder. För företagen i Sverige är det viktigt att exportmarknaden inom EU görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden öppnas upp för utländsk konkurrens.

Vi går nu en spännande höst och vår till mötes med ett högt tempo i dessa frågor, inte minst drivet av vår numera säkerhetspolitiskt instabila och osäkra närområde. Det ska också bli spännande att se vad den nyutnämnda presidenten för EU Kommissionen Jean-Claude Juncker och hans föreslagna EU Kommissionärer får för inverkan. Detsamma gäller Federica Mogherini som ny utrikesrepresentant för EU och tillika chef för EDA, respektive Donald Tusk som ny permanent ordförande för Europeiska Rådet. Alla dessa aktörer kommer att spela en central roll för inverkan och utvecklingen av dessa frågor de kommande åren.

Slutligen ska det också tillägas att den Europeiska branschorganisationen ASD fortsätter att utvecklas och reformeras under Jan Pies ledning, då för att kunna samla och utveckla den gemensamma europeiska industrins ståndpunkter i dessa frågor. Under oktober kommer ASD styrelse bl.a. fatta beslut om bemanning av ASDs nya organisation, senare under hösten börjar också ett antal nya direktörer, bl.a. Burkhard Schmitt som ny Defence Director. Burkhard Schmitt har tidigare arbetat på EU kommissionen där han ansvarade för framtagningen av tidigare nämnda direktiv och dess implementering. Burkhard kommer förhoppningsvis att bli en stor förstärkning för ASD:s och i sin tur branschens kunskaper samt möjligheterna att påverka frågorna inom säkerhets- och försvarsområdet. Då för att långsiktigt i så stor utsträckning som möjligt uppnå marknadstillträde på lika villkor.

Relaterade nyheter