Hoppa till innehåll

Dialog om kemikaliepolitiken efterlyses

Företag med ytbehandlingsprocesser är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Inom säkerhets- och försvarsområdet finns flera företag som i enlighet med miljöbalken har tillståndspliktiga anläggningar. Syftet med tillståndsplikten är att skapa säkerhet och rättigheter att bedriva verksamhet långsiktigt på platsen. Regelverket har därför diskuterats inom SOFF:s medlemsgrupp för miljökrav och miljöpåverkan. Det som aktualiserar behovet av en dialog om …

Japan: Industriseminarium i Tokyo

Den 8-9 november planeras en svensk-japansk försvarsmarknadsdag i Tokyo. Mer information och program kommer efter sommaren.

Att sälja på försvarsmarknaden – en juridisk grundkurs

Den 19 oktober arrangerar SOFF tillsammans Lyxell & Florenius en grundkurs (I) i vad du behöver tänka på för att sälja på försvarsmarknaden; till FMV eller till försvarsföretag. Tillsammans går vi igenom lagstiftning, regelverk och vanliga misstag avseende avtalsklausuler, upphovsrätt, exportkontroll, överprövningar mm. SOFF och Lyxell & Florenius har ett samarbete om bl.a. affärsjuridisk rådgivning …

Teknikutvecklingen skapar möjligheter

Låt mig belysa fyra viktiga områden för att förse försvaret med ny teknik; 1. Försvarsmarknaden måste öka sin attraktionskraft Försvarsföretagen leder inte längre den tekniska utvecklingen avseende exempelvis nya material, kvantdata, nya energikällor, autonoma system och robotik. Andra branscher driver fram ny teknik och attraherar talang och kapital med sådan kraft och betydelse att dess …

Saabs resultat januari-mars 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-mars 2016. VD Håkan Buskhes kommentar: Förra året präglades av rekordstor orderingång där vi bland annat tecknade avtal för Gripen till Brasilien, ubåtssystemet A26 till Sverige och det flygburna övervakningssystemet GlobalEye. Inledningen av 2016 har handlat om genomförande och framsteg i dessa betydande utvecklingsprojekt. Samtliga projekt fortlöper väl …

EU:s globala strategi – effekter för försvarsmarknaden?

Vilken är betydelsen för försvarsmarknaden? De säkerhets- och försvarspolitiska styckena i dokumentet är relativt begränsade men återupprepar vikten av att EU ska sträva mot en ökad autonomi gentemot andra internationella aktörer. Vidare framhålls det att kopplingen mellan intern och extern säkerhet är tydligare idag än när den förra säkerhetsstrategin antogs för 13 år sedan. Strategin …

Industriseminarium Indien

Den 31 augusti-1 september är SOFF tillsammans med vår systerorganisation CII med och sammarrangerar en industrikonferens i New Dehli om att göra försvarsaffärer i Indien. Syftet är att visa på vilka möjligheter och erfarenheter det finns av den indiska försvarsmarknaden samt att knyta kontakter med indiska företag och myndigheter. Förhoppningen är att, utöver att öka …

Kommentar med anledning av ”Brexit”

Men Storbritanniens utträde ur unionen innebär också ett mycket allvarligt bakslag för trovärdigheten och kraften i EU:s säkerhets- och försvarspolitik inklusive dess försvarsindustriella dimension. Storbritannien står förnärvarande för en tredjedel av de försvarssatsningar som görs inom EU och väsentligt mer inom militär forskning och utveckling. Sverige har ett intensivt och framgångsrikt försvarsindustriellt samarbete med Storbritannien. …

Framtida teknologier på försvarsområdet

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård presenterade idag innovativa spetsteknologier för USAs vice försvarsminister Robert O Work. Tillsammans med representanter från Chalmers universitet, Recorded Future, FOI och Saab presenterades ämnen såsom grafen, Big Data Analytics, automation och detektion av nukleära gaser. Efter presentationerna fördes även en diskussion om försvarsinnovation i Sverige och förmågan att snabbt omsätta kommersiell …

Saab får beställning på underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk på support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten för år 2016. Beställningen totala värde uppgår till MSEK 150. Beställningen är en utökning av ett tidigare tecknat avtal från 2012, omfattande prestandabaserad support och underhåll av Gripen som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med …

CybAero planerar demonstrationsflygningar och senarelägger därför årsstämman 2016

CybAero meddelar att bolagets årsstämma flyttas från den 28 april till den 10 maj. Separat kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämmodagen. CybAero har, som tidigare meddelats, fått uppdrag av Försvarets Materielverk, FMV, att genomföra test- och demonstrationsflygningar för Försvarsmakten. Dessa har nu svenska marinen beslutat ska genomföras under vecka 17 inklusive den …

MSE Engineering has received an order on the Mobile Ground Moving Target System

MSE Engineering has received an order on the Mobile Ground Moving Target System (LIMO) from an undisclosed customer. The system will be used for ground-to-ground live fire scenarios in various conditions. We are proud that a new customer has chosen our unique LIMO target system. As per today it is in operation in several countries, …