Hoppa till innehåll

Medlemsgrupper

Här bedrivs vår kärnverksamhet tillsammans med medlemsföretagen

Kärnan i vår verksamhet utgörs av våra medlemsgrupper. I dessa bereds föreningens positioner i sakfrågor, hanteras remisser samt planeras för aktiviteter inom respektive område. Kansliet är sammanhållande och i grupperna ingår representanter för medlemsföretagen.  

Medlemsgrupperna arbetar i tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska ämnesfrågor. Arbetet i grupperna tar avstamp i föreningens verksamhetsplan och rapporteras till generalsekreteraren. Flera medlemsgrupper har därtill särskilda projektplaner. Varje möte dokumenteras och följer föreningens uppförandekod samt etiska riktlinjer. 

Medlemsgrupperna är även viktiga mötesplatser för företagen. Deltagande är för medlemsföretagen, men ordföranden eller generalsekreteraren har rätt att adjungera myndigheter och företag (dock max tre möten under ett år för icke-medlemsföretag) till gruppens arbete. Vanligen har grupperna även externa gäster på mötena för att diskutera aktuella frågor. 

Cyberförsvar

Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppens arbetar utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan som revideras årligen.

Richard Oehme, ordförande Cyberförsvarsgruppen
Ordförande

Richard Oehme

Senior rådgivare, samhälls- och cybersäkerhet, Knowit

Mattias Wahlen, vice ordförande Cyberförsvarsgruppen
Vice ordförande

Mattias Wallén

IT- och informationssäkerhetschef, Swedish Space Corporation

Ronja Ahlberg, områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF
Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08 782 08 79 072-540 11 61 ronja.ahlberg@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Exportkontroll

Medlemsgruppen arbetar med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet och stödjer branschens arbete med exportkontrollfrågor. Fokus ligger på krigsmateriel samt produkter med dubbla användningsområden och gruppen samverkar regelbundet med regeringskansliet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) samt relaterade myndigheter och aktörer.

Christer Ahlström
Ordförande

Christer Ahlström

Chef, exportkontroll Saab

Peter Engberg, vice ordförande exportkontrollgruppen
Vice ordförande

Peter Engberg

Säkerhets- och exportkontrollansvarig, PartnerTech

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Forskning och utveckling

Gruppen arbetar med frågeställningar relaterade till forsknings- och teknikutvecklingsverksamheten och driver frågor om bl.a forskningsfinansiering, dialog med svensk kund om framtida förmåga och upphovsrättsliga frågor. Utöver de nationella forsknings- och innovationsprocesserna är gruppen sammanhållande för föreningens arbete med Nato och Eus initiativ på området.

Ordförande

Katarina Björklund

Gruppstrategi, Saab

Vice ordförande

Johan Roseen

Försäljningsansvarig försvar, Thales

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Internationella affärer

Gruppen är ett forum för att forma dialogen och samordningen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om exportfrämjande, exportkrediter, industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden. Gruppen bevakar trenderna på området i form av erfarenhetsutbyte.

Marcus Nadelius, ordförande medlemsgruppen för internationella frågor
Ordförande

Marcus Nadelius

Statliga relationer, Saab AB

Vice ordförande

Presenteras inom kort

Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se
Kontaktperson på kansli

Kompetensförsörjning

Medlemsgruppen bereder föreningens yttrande i frågor om kompetensförsörjning som inte hanteras specifikt inom de övriga medlemsgrupperna.

Ordförande

Jonas Wikman

Direktör HR, SHE och Säkerhet på BAE Systems Hägglunds

Maria Larsson, 4C Strategies
Vice ordförande

Maria Larsson

HR-direktör på 4C Strategies

Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Legala frågor

Medlemsgruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper samt tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskydds- regelefterlevnadsfrågor samt sanktioner.

Linda Hägglund, vice ordförande medlemsgruppen för legala frågor
Ordförande

Linda Hägglund

Bolagsjurist, BAE Systems Hägglunds

Vice ordförande

Johan Nordström

Chef, juridik på Saab

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Miljö och hållbarhet

Medlemsgruppen är ett nätverk för företagens miljökompetenser vilka medför möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Gruppen arbetar övergripande med miljörelaterade ESG-frågor som berör medlemsföretagen inom exempelvis farliga ämnen och material, klimat, cirkulär ekonomi.

Maria Sahlin, ordförande för medlemsgruppen för miljö- och hållbarhetsfrågor.
Ordförande

Maria Sahlin

Miljöchef, Saab AB

Anna Svanholm, vice ordförande för medlemsgruppen för miljö- och hållbarhetsfrågor.
Vice ordförande

Anna Svanholm

Miljöansvarig, BAE Systems Bofors AB

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Mindre företag (SMF)

Medlemsgruppen för Mindre företag (SMF) verkar för att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen verksamma inom försvar och säkerhet. Det handlar exempelvis om tillträdesfrågor, finansiering samt särskilda initiativ för SMF. Särskild vikt läggs på frågor som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Pontus Agerteg, vice ordförande för de små- och medelstora företagens branschgrupp
Ordförande

Pontus Agerteg

Säljchef Norden, Bertin Exensor

Harald Åhagen. Scama AB
Vice ordförande

Harald Åhagen

Ordförande, Scama AB

Madelene Rydén Områdesansvarig försvar 08-782 08 69 076-608 64 77 madelene.ryden@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Samhällssäkerhet och civilt försvar

Samhällsäkerhetsgruppen har tyngdpunkt på marknaden för den civila beredskapen i allmänhet och civilt försvar i synnerhet. Även frågor som rör försörjningsberedskap, och det förutsättningarna för det privat-offentliga samarbetet kopplat till totalförsvar i bred bemärkelse, hanteras av gruppen. Gruppen arbetar systematiskt med nätverkande och informations- och kunskapsspridning, samt med påverkansarbete genom att bland annat vara beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området.

Kajsa Helmbring, ordförande medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Ordförande

Kajsa Helmbring

Resultatenhetschef och senior rådgivare, Combitech

Nina Larsson, vice ordförande medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Vice ordförande

Nina Larsson

Stabschef och senior konsult, 4C Strategies

Lina Bonander, projektledare på SOFF
Lina Bonander Områdesansvarig samhällssäkerhet 08-782 08 29 072-535 80 18 lina.bonander@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Strategisk försörjning

Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och Försvarsdepartement avseende förståelsen för – och förutsättningarna till – en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Fokus är på helheten i förmågan och inte enbart på upphandlingsprocessen.

Ordförande

Torsten Bernström

Marknadsansvarig säkerhet och försvar, CGI

Stefan Hjort, ordförande medlemsgruppen för strategisk försörjning
Vice ordförande

Stefan Hjort

Ansvarig offentliga relationer, GKN Aerospace

Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se
Kontaktperson på kansli

Säkerhetsskydd

Medlemsgruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Martin Waern, ordförande för medlemsgruppen för säkerhetsskydd
Ordförande

Martin Waern

Affärsområdeschef, säkerhetsskydd och totalförsvar, SRS Group

Vice ordförande

Gudrun Hansson

Säkerhetsskyddschef, GKN Aerospace Sweden AB

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Tjänstegruppen

Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan tjänste-/konsultbranschen och främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer.

Ordförande

Anders Carlsson

vd, Systecon Konsult AB

Mats Wallin, vice ordförande för tjänstegruppen
Vice ordförande

Mats Wallin

Affärsområdesansvarig, försvar och säkerhet, Afry

Madelene Rydén Områdesansvarig försvar 08-782 08 69 076-608 64 77 madelene.ryden@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

USA-relationer

Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA, exempelvis vid bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbeten i mellanstatliga grupper, såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, exportkontroll, forskning- och utveckling samt informationssäkerhet. Gruppen bevakar marknaden och de regelverk och förutsättningar som styr företagens tillträde till amerikansk kund.

Mike Andersson, ordförande medlemsgruppen för USA-frågor
Ordförande

Michael Andersson

Strategiska partnerskap och internationella affärer, Saab AB

Ola Alfredsson, vice ordförande USA-gruppen
Vice ordförande

Ola Alfredsson

Affärsrådgivare, Astor

Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium