Hoppa till innehåll

Kraftigt avvikande svensk lagstiftning får allvarliga följder

I närtid ska en parlamentarisk utredning presentera förslag på ny exportkontrollagstiftning för försvarsmateriel. Flera försvarsföretag är viktiga arbetsgivare i Karlskoga/Örebro-regionen och utfallet av denna utredning kommer att påverka dessa företags internationella konkurrenskraft samt i sin förlängning förutsättningarna för regional tillväxt och jobb.

Exporten är avgörande för att ha en livskraftig säkerhets- och försvarsteknologi i Sverige. Av de cirka 30 miljarder kr som denna industri omsätter inom säkerhets- och försvarsområdet går huvuddelen på export. Internationaliseringen är resultatet av en drygt ett decennium gammal politisk vilja.

I det senaste försvarsbeslutet från 2009 framgår att försvarsindustrin ska söka sig ut på den internationella marknaden, i stället för att enbart förlita sig på nya svenska utvecklings- och materielbeställningar. Genom export har kompetensbasen och den högteknologiska förmågan kunnat behållas i Sverige, då det är ett säkerhetspolitiskt intresse att kunna använda den industriella kompetensbasen i ett försämrat omvärldsläge.

Ny teknologi är avgörande för ett starkt försvar och genom exporten delar Sverige utvecklingskostnader med andra länder. För att lyckas med sitt uppdrag avsätter säkerhets- och försvarsföretagen större medel för forsknings- och utveckling i förhållande till sin omsättning än andra branscher. Cirka sex miljarder kr – motsvarande, i genomsnitt 16 procent, av företagens totala omsättning avsätts till FoU. Företagens förutsättningar att utvecklas och växa bygger även på möjligheten att samarbeta internationellt med andra företag.

Sveriges strikta exportkontroll ökar tillgången på teknologi från till exempel USA. Exporten ger försvaret bättre tillgång till kvalificerad utländsk försvarsteknologi, som många gånger är en bytesvara. Men exporten är inte bara viktig för företagen och försvaret. Den är även viktig för Sverige.

Genom att ha en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas stärks Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet och internationellt inflytande.

När den parlamentariska utredningen om försvarsmaterielexport ska presenteras är det angeläget att slå vakt om en strikt exportkontroll som säkrar att materielen inte används i strid med internationell rätt vilket är en viktig utifrån ett svenskt utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv.

Ett totalförbud av all försvarsmaterielexport till länderna som klassas som icke-demokratier har också diskuterats. Det skulle dock få genomgripande konsekvenser för försvarsföretagen och deras förmåga att kostnadseffektivt förse det svenska försvaret med produkter och tjänster. Det skulle också snedvrida konkurrensförhållandena gentemot internationella företag och kraftigt försvåra möjligheterna för företag i Sverige att ingå i internationella materielsamarbetsprojekt.

Sverige bör fortsatt ha en restriktiv försvarsmaterielexport med noggrann kontroll och uppföljning. Sverige ska inte tillåta export av försvarsmateriel till länder om det finns risk för att denna materiel skulle kunna användas för att förtrycka landets egen befolkning.

Det är därför angeläget att det alltid sker prövningar i enskilda affärer som tar ställning till vem som är mottagarlandet, vad för produkter som ska exporteras samt hur dessa produkter eventuellt kan användas.

Om Sverige utvecklar nya exportkontrollregler som kraftigt avviker från samarbetsländer kommer det att ha återverkan på samarbetena och i sin förlängning även för tillgången till utländsk försvarsrelaterad teknologi.

Robert Limmergård, Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Lena Gillström,Vd BAE Systems Bofors
Stefan Krol, Vd Bofors Test Center
Tommy Larsson, Vd RSG Connexion
Lars Pihl, Vd Nammo LIAB

Relaterade nyheter