Hoppa till innehåll

ASD position om EU:s färdplan för försvarsmarknaden

Några av huvuddragen i positionspapperet är att vi som Europeisk industri fullt ut stöder Kommissionens initiativ kring:

  • Att ytterligare arbeta med och stärka den interna marknaden och dess villkor för företagen, då med målet att i så stor utsträckning som möjligt uppnå en marknad på lika villkor eller sk. Level Playing Field. I sammanhanget kommer man också fortsätta arbetet med att tydliggöra rätt användning av de s.k. undantagen enligt försvarsupphandlingsdirektivet.
  • Att skapa en industripolicy för att stödja konkurrenskraften hos Europeisk försvarsindustri för att i sin tur skapa kostnadseffektiva lösningar för de förmågor som Europa behöver.
  • Att förbereda och ta fram en övergripande regim för försörjningstrygghet inom EU med syfte att bl.a. undanröja hinder för mellanstatliga upphandlingar.
  • Att stödja SME-företagen, speciellt avseende deras möjligheter att göra affärer på andra marknader än sin hemmamarknad. En konkret åtgärd är att skapa en tillfälligt sammansatt grupp mellan Kommission, medlemsstater och industri för att identifiera möjligheter att skapa mellanstatliga försörjningskedjor.
  • Att påbörja implementationen av ”Maritime Security Strategy”.Att identifiera civil-militära synergier inom de tre förmågeområdena som identifierades i rådslutsatserna från stats- och regeringschefernas möte i december 2013; Remotely Piloted Air Systems (RPAS), Satellite Communication (Satcoms) och Cyber.
  • Att stödja den ”förberedande åtgärden” inom ESDP-relaterad forskning för att kunna koppla betydligt större finansieringsåtgärder till det nya ”Framework Program” (Horizon 2020).

Industrin stödjer också följande horisontella åtgärder:

  • Tillse tillgång till kritiska råmaterial.Utveckla relevanta kompetenser och färdigheter.Underlätta överföring av försvarsmateriel inom EU i linje med ”överföringsdirektivet”.
  • Konsolidera försvarsstandarder och harmonisera certifiering, då med syfte att reducera kostnader utan att duplicera de redan tagna initiativen av NATO eller medlemsstater.
  • Bredda tillämpningsområdet för EU:s forskningsprogram till att omfatta teknologier med dubbla användningsområden.

Till detta har industrin också ett antal farhågor som ni själva kan läsa i positionspapperet.

Relaterade nyheter