Hoppa till innehåll

Bra förslag till ny investeringsprocess för en ökad tydlighet och långsiktighet i försvarets materielförsörjning

Säkerhets- och försvarsföretagen finner att utredningen gjort ett gediget arbete som ger en god beskrivning, analys och bedömning av processen. Det är vår sammantagna bedömning att utredningens förslag till förbättringsinitiativ är positiva och kan skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv process som i rätt tid möter vår tids föränderliga behovsbild.

Utredningens förslag kan komma att bidra till en ökad tydlighet och långsiktighet i försvarets materielförsörjning. Företagen är positiva till en ökad transparens och förutsägbarhet, vilket kan uppnås om Riksdag och regering tar ställning till Försvarsmaktens förslag.

Långsiktighet och tydlighet är viktigt, inte minst när staten och industrin söker internationella samarbeten i syfte att utveckla nya försvarsmaterielsystem. Säkerhets- och försvarsföretagens bedömning är att förslaget innebär en bättre styrning av planeringen och beredningen av materielanskaffningen jämfört mot dagens process. Dock förutsätter det att den kompetens som ger strategiska direktiv och prioriteringar finns inom Regeringskansliet och berörda myndigheter, samt att en tydlig och kontinuerlig dialog förs med marknaden och industrin.

Det är vidare positivt att det görs en sammanvägning av de operativa behoven, kostnadsbilden och vilka internationella samarbetsmöjligheter som finns till hands. Internationellt samarbete kan i vissa fall vara helt nödvändigt för att kunna tillgodose de svenska behoven av ett materielsystem. Samarbeten med andra länder kommer i framtiden att vara viktiga när det kommer till utveckling och anskaffning av större försvarsmaterielsystem. Detta ställer krav på långsiktighet och tydlighet i försvarets strategiska materielförsörjning. Långsiktighet och tydlighet möjliggör för internationella samarbeten och för industrin att ta större eget ansvar.

SOFF:s remissvar går att läsa här.

Relaterade nyheter