Hoppa till innehåll

”Staten måste bli tuffare mot kommuner och regioner i försvars- och beredskapsarbetet”

Falkhaven underströk partiets engagemang för det civila försvaret, och partiviljan att tillföra ytterligare resurser för dess återuppbyggnad både i närtid och på sikt. Att skapa en bred robusthet och motståndskraft i samhällets kritiska infrastruktur prioriteras, och kompletteras med åtgärder som behövs när/om krisen eller kriget likväl kommer. Här nämndes exempelvis lagerhållning av strategiskt viktiga varor. Bristande försörjningssäkerhet, det stora beroendet av import, och okontrollerade försörjningskedjor lyftes som stora sårbarheter för svenskt totalförsvar, där Falkhaven underströk behovet av att öka vetskapen om var sårbarheter finns.

Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet

Just in case, snarare än just in time, måste genomsyra den samhällsviktiga verksamheten enligt Falkhaven. Det inbegriper ett systematiskt beredskapsarbete på samtliga nivåer. För att bättre inkorporera individen i det civila försvaret utreder partiet en ”resiliensplikt” som skulle kunna knytas till frivilliga försvarsorganisationer (FFO). På lokal och regional nivå kan försörjningssäkerheten öka genom att ex. bevara mindre gårdar och de förädlingsindustrier som finns på fler platser, fler mindre slakterier, utveckling av lokal energiförsörjning, och vikten av fler reservvattentäkter. En mer proaktiv och avsevärt tydligare stat, som vågar vara tuffare mot kommuner och regioner avseende kris-, försvars- och beredskapsarbetet, ser Falkhaven också som ett behov. Hon gav vidare exempel på ett välfungerade samarbete på regional nivå i kärnkraftslänet Halland, där samverkan fungerar och övning genomförs återkommande men också i Jämtland. Just övningsverksamhet krävs i systemet, menade Falkhaven.

Nationellt framhävde Falkhaven i synnerhet dialogen med näringslivet, vilket hon och partiet ser som mycket eftersatt. Stat och näringsliv måste sätta sig ner tillsammans för att komma fram till hur det svenska totalförsvaret kan stärkas avseende det privat-offentliga försvars- och beredskapssamarbetet. Försvarsindustrin är en tillgång för Sverige, menade Falkhaven, i synnerhet i den säkerhetspolitiska utvecklingen som pågår. Partiet eftersträvar också fördjupade internationella samarbeten kopplat till det civila försvaret.

SOFF tackar Elisabeth Falkhaven för medverkan, och ser fram emot fortsatt dialog med Miljöpartiet i frågorna!

Relaterade nyheter