Hoppa till innehåll

W5 SOLUTIONS förvärvar Arcqor AB

Logotyp: W5 Solutions
Logotyp: W5 Solutions

Närvaron i Europa förstärks med ytterligare tillgång till fler internationella kunder inom försvar och samhällsskydd

Det snabbväxande och högteknologiska svenska försvarsföretaget W5 Solutions – listade på Nasdaq First North Growth Market – ingår idag avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i försvarsinriktade företaget ArcQor AB, specialiserade på batteriladdning, för initialt 65 miljoner kronor.

Köpeskillingen erläggs delvis genom en riktad nyemission av 626 342 aktier till säljaren av ArcQor AB till en teckningskurs om 55,88 kronor per aktie (”Vederlagsemissionen”). I och med förvärvet tillför ArcQor AB en orderbok på 105 miljoner kronor varav 96 miljoner kronor skall levereras under 2023 och förväntas ha en betydande effekt på W5 Solutions EBITA-resultat under 2023.

Förvärvet kompletterar befintliga produktsegment, ökar den redan höga tillväxten och stärker W5:s exportsatsning genom ArcQors starka internationella nätverk. Aktierna i ArcQor tillträds idag den 31 januari 2023 och konsolideras i W5 Solutions koncernredovisning från den 1 februari.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 65 miljoner kronor, motsvarande en EV/EBIT-multipel om cirka 4 gånger baserat på ArcQors normaliserade EBIT helårsprognos. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor och betalas med befintliga likvida medel. Resterande 35 miljoner kronor betalas med nyemitterade aktier i W5 Solutions genom Vederlagsemissionen. Aktierna kommer att omfattas av lock-up-avtal i 12 månader från förvärvet.

Styrelsen för W5 Solutions har idag, med stöd av emissionsbemyndigande, beslutat om Vederlagsemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja W5 Solutions avtalsförpliktelser enligt avtalet med säljaren av ArcQor AB och att genomföra förvärvet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Teckningskursen i Vederlagsemissionen är fastställd till 55,88 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (”VWAP”) för W5 Solutions aktier på Nasdaq First North Growth Market under de 30 handelsdagar som närmast föregår avtalsdagen. Teckningskursen är fastställd efter förhandlingar med säljaren av ArcQor AB och styrelsen bedömer att en VWAP under de 30 handelsdagar som närmast föregår avtalsdagen är ett mer rättvisande sätt att avläsa aktiens noterade värde än en slutkurs en viss dag eller en genomsnittlig betalkurs under endast en handelsdag. Genom Vederlagsemissionen ökar W5 Solutions aktiekapital med 31 317,10 kronor, från 631 953,10 kronor till 663 270,20 kronor och antalet aktier ökar med 626 342, från 12 639 062 till 13 265 404, vilket motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 4,7 procent.

Utöver den initiala köpeskillingen tillkommer under vissa förutsättningar en eller flera tilläggsköpeskillingar som tillsammans beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingarna är huvudsakligen uppdelad i två delar och baseras på måluppfyllnad av ArcQors framtida rörelseresultat (EBIT) under perioden 2023–2027. En första tilläggsköpeskilling baserad på ArcQors rörelseresultat (EBIT) 2023 kan utgå under 2024. En andra tilläggsköpeskilling baserat på ArcQors sammanlagda rörelseresultat (EBIT) för perioden 2024-2027 kan utbetalas i olika trancher beroende på om, och i förekommande fall när, vissa uppsatta mål har uppnåtts.

Tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas genom nyemitterade aktier, vilka kan komma att nyemitteras under perioden 2024–2028. Teckningskursen för aktier som emitteras inom ramen för betalning av tilläggsköpeskilling ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen för W5 Solutions aktier under de 30 handelsdagar som närmast föregår den dag som infaller tre bankdagar före datumet för emissionsbeslut.

ArcQor är en ledande och väletablerad tillverkare av batteriladdarsystem och har sedan starten 1993 haft försvarsmakter och försvarsindustrin som kunder. I dag säljs produkterna till kunder världen över. ArcQors verksamhet kommer att fortsätta att fungera som en separat enhet under namnet ArcQor, medan processen att realisera kommersiella synergier och förbättra skalbarheten kommer att påbörjas omedelbart. ArcQor har 37 anställda med säte i Älmhult. 2021 uppgick ArcQors intäkter till 50 miljoner kronor, med en förlust på -0,7 miljoner kronor EBIT. ArcQor förväntas öka sina intäkter kraftigt under 2023, med tanke på den starka orderboken, jämfört med intäkterna 2021 och samtidigt öka EBIT-marginalen till minst 15 %.

Förvärvet av ArcQor är strategiskt viktigt för vår fortsatta tillväxtstrategi och bedöms öka vinsten per aktie avsevärt, då ArcQors orderbok för 2023 är stark och prognoserna för kommande år är mycket goda. Vi ska fortsätta utvecklas och växa tillsammans genom att skapa synergieffekter och skalfördelar vilket förväntas öka lönsamheten. Efter att ha samarbetat under än längre tid känner jag stor tillförsikt att vi skapar stora värden tillsammans ”, säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions vd, och fortsätter:

Efterfrågan ökar starkt då trenden av att använda batteribaserade system inom försvarssektorn ökar kraftigt. Detta skapar behov av ”ruggade” batteriladdarsystem där ArcQor sannolikt har världens bästa lösning för batteriladdning. Bland annat klarar ArcQors unika system att ladda batterier i arktiska förhållanden med kyla ned till minus 40 grader Celsius.

Vi kompletterar varandra och delar liknande bolagsvärderingar. Därför är jag övertygad om att den här övergången kommer ske smidigt och att vi snabbt kommer öka omsättning och vinst tillsammans”, säger Mikael Renegård, ArcQors vd.

Förvärvet väntas innebära betydande synergier, framför allt inom affärsområdet strömförsörjning.

Nu får vi ytterligare möjligheter att stärka närvaron på den europeiska marknaden, samtidigt som vi får tillgång till fler nya internationella kunder och sprider våra intäktskällor. Extra intressant är den framgångsrika verksamhet i Europa, i synnerhet Frankrike och Finland, där vi ser god potential för att med gemensam kraft växla upp på denna viktiga marknad”, säger Robert Dahlqvist, W5 Solutions försäljningschef.

Det snabbväxande svenska högteknologiska bolaget W5 Solutions utvecklar, konstruerar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd och försvar till myndigheter och företag med uppdrag att skydda demokratin. Genom nära relationer med kunden utvecklas lösningar och produkter som tryggar och förbättrar vardagen för såväl individ som samhällen världen över.

För mer information, vänligen kontakta:


Daniel Hopstadius, vd W5 Solutions
+46 (0) 476 559 85
daniel.hopstadius[at]w5solutions.com

Mikael Renegård, vd/ägare ArcQor
+46 (0) 476 26 990
mikael.renegard[at]arcqor.com

Om ArcQor


Sedan 1993 har vi byggt och designat de mest hållbara och robusta batteriladdarsystemen. ArcQor är en ledande och väletablerad tillverkare av batteriladdarsystem i Norden och har sedan starten tillhandahållit Försvarsmakten och försvarsindustrin vår produkt. ArcQor har sedan dess expanderat och hjälper numera kunder över hela världen. Vi är specialiserade på att skapa skräddarsydda lösningar utefter kunds specifika behov. Vårt mål är enkelt, att tillverka de bästa batteriladdarsystemen i världen och överträffa våra kunders förväntningar.

För ytterligare information besök www.arcqor.com

Om W5 Solutions


W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till försvarsintegratörer och myndigheter. Vi har expertis inom träning och simulering, kommunikation, strömförsörjning och integration. W5 Solutions support- och serviceavdelning säkerställer hög tillförlitlighet under systemens livslängd.

För ytterligare information besök www.w5solutions.com.

Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Redeye AB som Certified Adviser.

Företagsnamn:
W5 Solutions AB
Adress:
Cylindervägen 12
Postnummer och Ort:
131 52 Nacka Strand
Webbplats:
www.w5solutions.se
E-post:
forename.surnamn@w5solutions.se
Telefonnummer:
+46 (0)8 650 08 88
W5 Solutions medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Vi har det som krävs.

Relaterade nyheter