Hoppa till innehåll
29 feb 2024
Skrivelse om “Begränsat hemlig” vs internationell “Restricted”
Det finns en problematik med information klassad på R-nivån i länder där man har ändrat klassningsmodell eller helt tagit bort R-nivån. Där tillämpas i stället andra beteckningar som Controlled unclassified information (CUI), Official sensitive, sensitive non-classified, protected, motsvarande ”För Tjänstebruk”, etc. Det innebär att de klasserna inte betraktas som Classified information/ Säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i respektive …
Läs mer
21 feb 2024
Framställan om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
Föreningen har under en tid analyserat det nya tillsynsområdet och dess konsekvenser och kommit fram till att tillsynsområdet dels har tillkommit på felaktiga grunder, dels leder till märkliga tillämpnings­problem. Skälen till detta är följande. Förslaget om ett nytt tillsynsområde har sitt ursprung i tidigare nämnt betänkande där basen för den säkerhetskänsliga verksamheten uppges utgöras av …
Läs mer
Dokument saknar bild
30 aug 2023
Remissyttrande avseende underlag till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar
Teknikföretagen och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts möjlighet att inkomma med yttrande avseende en bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar. Teknikföretagen och SOFF välkomnar möjligheten att få yttra sig rörande underlaget till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar (Ju2023/01156). I propositionen Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande avseende införande av lag om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är tacksam för möjligheten att få kommentera utredningens förslag. SOFF har tillgodogjort sig delbetänkandet av direktinvesteringsutredningen SOU 2020:11 och har följande att anföra. Remissvaret kommer i första hand kommentera de konkreta förslag vad gäller vilken myndighet som ska utses till kontaktpunkt samt förslaget att den utsedda myndigheten ges möjlighet att besluta …
Läs mer
Dokument saknar bild
15 mar 2023
Remissvar angående skärpta krav vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969)
SOFF:s remissvar över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969). SOFF är positiva till förtydligande rörande kraven kopplat till säkerhetsprövning. Dock anser vi att tillsynsmyndighet och Säkerhetspolisen måste ge ett tydligare och mer konkret stöd kopplat till säkerhetsprövningen för att ändringen ska ge efterfrågad effekt.  SOFF postiva till förtydligande om krav SOFF …
Läs mer