Hoppa till innehåll

Remissyttrande avseende underlag till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar

Teknikföretagen och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts möjlighet att inkomma med yttrande avseende en bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar. Teknikföretagen och SOFF välkomnar möjligheten att få yttra sig rörande underlaget till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar (Ju2023/01156).

I propositionen Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen (prop. 2022/23:116) föreslår regeringen att det ska införas en ny lag som ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet och, om det är nödvändigt, förbjuda dem.

Med skyddsvärd verksamhet avses i den föreslagna lagen bland annat forskning om eller tillhandahållande av produkter eller teknik inom framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi eller verksamhet med förmåga att tillverka eller utveckla sådana produkter eller utveckla sådan teknik. I propositionen föreslås det att lagen ska innehålla ett bemyndigande som innebär att regeringen får reglera i förordning vilka framväxande teknologier och vilken annan strategiskt skyddsvärd teknologi som ska omfattas av lagen.

Regeringen föreslår att det i en bilaga till förordningen ska framgå vilka framväxande teknologier och vilken annan strategiskt skyddsvärd teknologi som omfattas av lagen.

Övergripande synpunkter på bilagan

Teknikföretagen och SOFF vill inledningsvis understryka att organisationerna inte tar ställning till vilka enskilda teknologier som bör omfattas av lagen. Vi noterar samtidigt att både begreppen teknologier och tekniker används, vilket kan behöva förtydligas. Vi vill även understryka behovet av att Sverige väljer att arbeta med listor och definitioner som också är i överensstämmelse med liknade listor för viktiga marknader som påverkar svensk exportindustri, som exempelvis andra länder inom EU samt USA, för att motverka regeldivergens.

I propositionen (prop. 2022/23:116) om Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen så framgår översiktligt vilken teknik som ska anses innefattas i skyddsvärd verksamhet. Utöver krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden så framgår att forskning om eller tillhandahållande av produkter eller teknik inom framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi eller verksamhet med förmåga att tillverka eller utveckla sådana produkter eller utveckla sådan teknik ska omfattas.

Teknikföretagen och SOFF ser att förslaget saknar definitioner av den teknologi och/eller teknik som ska omfattas. I EU:s förordning (2019/452) om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, som det svenska lagförslaget bygger på, framgår att artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, cybersäkerhet, rymden, försvar, energilagring, kvant- och kärnteknik samt nanoteknik och bioteknik ska omfattas. Dessa begrepp bör med tydlighet definieras i det svenska regelverket så att en klar gränsdragning möjliggörs. Därefter bör den föreslagna listan kompletteras med undantag för sådan teknologi och/eller teknik som förvisso faller inom definitionen men som inte är skyddsvärd så att investeringar inte hindras i onödan.

Dessa områden är i flera fall redan inkluderade i antingen krigsmaterielförteckningen eller i förteckningen över produkter med dubbla användningsområden. Områdena bör därför skrivas som kompletterande till dessa regelverk så att det är tydligt vilken kategori verksamheten faller inom. Krigsmaterielförteckningen och listan med produkter med dubbla användningsområden har en precision som i större mån möjliggör för företagen att kunna avgöra om deras verksamhet omfattas. Däremot saknas den precisionen i föreslaget och det är önskvärt att den föreslagna listan förtydligas i sådan utsträckning att företagen kan bedöma om deras verksamhet omfattas och måste granskas vid överlåtelse.

Teknikföretagen och SOFF ser inte hur företagen utifrån föreslagen lista ska kunna bedöma om deras verksamhet innefattas av regelverket och ska granskas vid en överlåtelse. Regeringens förslag bör utredas noggrannare innan detta regleras.

Detaljerade synpunkter på bilagan

Flera av områdena skulle tjäna på att tydligare definieras, avgränsas eller att bilagan härleder tydligare kring vilka kriterier som innebär att en teknologi och/eller teknik kan anses omfattas. Teknikföretagen och SOFF avstår dock från att kommentera specifika områden eller deras definitioner i detta skede.