Hoppa till innehåll

Yttrande avseende införande av lag om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är tacksam för möjligheten att få kommentera utredningens förslag. SOFF har tillgodogjort sig delbetänkandet av direktinvesteringsutredningen SOU 2020:11 och har följande att anföra. Remissvaret kommer i första hand kommentera de konkreta förslag vad gäller vilken myndighet som ska utses till kontaktpunkt samt förslaget att den utsedda myndigheten ges möjlighet att besluta om vitesföreläggande för att berörda företag ska tillhandahålla de uppgifter eller handlingar som behövs för handläggningen av ärenden av direktinvesteringar.

SOFFs syn på utländska direktinvesteringar

SOFF ser positivt på att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) blir kontaktpunkt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (nedan FDI-förordningen) såsom föreslås i förslag till förordning med kompletterande bestämmelser.

Såsom framhålls i utredningen besitter inte ISP all den kompetens som behövs för att kunna hantera och utvärdera den information som Sverige kan bli ombett att tillhandahålla. Det bör framhållas att även om ISP har krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområde
(PDA) som kompetensområde är FDI-förordningens omfattning mycket bredare och träffar även områden som kritisk infrastruktur, andra kritiska teknologier än PDA, kritiska insatsvaror så som livsmedelsförsörjning, känslig information såsom personuppgifter och medias frihet och mångfald.