Hoppa till innehåll
10 feb 2024
Remissyttrande över promemorian ”Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor” (U2024/00153) avseende avsnitten 7.1 och 7.2
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) vill lämna följande synpunkter på promemorians avsnitt 7.1 och 7.2. Föreningen välkomnar förslagen och vill särskilt uttala vårt stöd till förslagen om; Det statsunderstödda industrispionaget, i synnerhet cyberspionage mot företag, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner har växt dramatiskt de senaste tio åren. SOFF noterar att Riksrevisionen i sin granskning (RiR 2023:20) påtalar …
Läs mer
6 feb 2024
Guide for combating industrial espionage during collaborative research projects.
This guide is aimed at players who collaborate with companies involved in research and development. Accordingly, the primary target group is institutions, educational establishments and science and technology parks. The guide focuses on industrial espionage, which is the illicit acquisition of information for the purpose of conferring competitive commercial advantage. According to the Swedish Security …
Läs mer
6 feb 2024
En vägledning för att motverka företagsspionage
”Skydda forskning och kunskap” är en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram …
Läs mer
14 jan 2024
Remissyttrande över betänkandet ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)”
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet från Forskningsfinansieringsutredningen. Föreningen välkomnar betänkandet. Det finns ett tydligt samband mellan effektiva forsknings- och innovationssatsningarna och företagens möjligheter och vilja att investera i forskning- och teknikutveckling. En ny myndighetsstruktur är nödvändig för att möta dagens omvärld och samtidigt ge aktörerna ökad tydlighet …
Läs mer
Dokument saknar bild
11 okt 2023
SOFFs inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik
SOFF inbjöds att lämna synpunkter inför regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition av utbildningsminister Mats Persson. Önskemålet var att beskriva vilka samhällsutmaningar vi anser finns och hur forskningsresultat kan nyttiggöras inom de områden som vi berörs av. SOFF redovisar i vårt yttrande bl.a. tio förslag till åtgärder: Ny försvars- och säkerhetspolitisk kontext Rysslands anfallskrig, och …
Läs mer
Dokument saknar bild
31 aug 2023
Artificiell intelligens (AI) i säkerhet och försvar – krav och utmaningar
Artificiell Intelligens (AI) är inget nytt begrepp, men det är först på senare år som datorprestanda och tillgången till stora datamängder (Big Data) blivit tillräcklig för att styrkan i AI kan börja utnyttjas. En kombination av snabbare processorer, billiga och snabba minnen, effektiv kommunikation och kostnadseffektiva sensorer har tillsammans skapat helt nya förutsättningar. Utvecklingen går …
Läs mer
Dokument saknar bild
25 maj 2023
En nationell teknologi- och innovationsstrategi som främjar dual use
Det finns en tydlig koppling mellan förutsättningarna för en nationell kunskapsuppbyggnad inom civil forskning och teknikutveckling och Sveriges resiliens och försvarsförmåga. Sveriges försvarsförmåga bygger nämligen i hög grad på tillgång till avancerad kunskap och teknologier. Att framtidens tekniska lösningar är nyckeln till ett framgångsrikt försvar konstateras också i Natos framtidsagenda, NATO2030. Den teknikutveckling som efterfrågas …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
En inlaga till Forsknings‐ och Innovationspropositionen
Forskning är viktigt för oss och företagen för den! Civil forskning och försvarsrelaterad forskning är till stora delar två sidor av samma mynt men organiseras som separata sektorer i Sverige. Den statligt finansierade försvarsrelaterade forskningen har reducerats kraftigt under det senaste decenniet, vilket inte bara är en utmaning för försvarssektorn utan även för forskningen som …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande till Forsknings- och innovationspropositionen
Forskning och innovation för Sveriges kunskapsförsvar och konkurrenskraft – ett inspel till forsknings‐ och innovationspropositionen. Säkerhets- och försvarsföretagen redovisar i vårt yttrande nio utmaningar samt presenterar elva förslag till åtgärder med tillämplighet i arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Detta yttrande har beretts av medlemsgruppen för forsknings- och utvecklingsfrågor.  Säkerhets‐ och försvarsföretag som är verksamma i …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 6 – Behov av långsiktighet, dialog och olika roller
Vi behöver bygga broar mellan stat och säkerhets- och försvarsföretagen med dialog som verktyg för att tillsammans försvara Sverige. Den konstanta förändrade hotbilden mot oss kräver att nya tekniska lösningar och nya samarbetsformer skapas för att eliminera risker och sårbarheter på ett effektivt sätt. Det främsta verktyget tillgängligt för att lyckas bli motståndskraftiga mot hot …
Läs mer
Third Offset Policy - En rapport om försvarsinnovationsinitiativet av Pål Jonson
8 mar 2016
Försvarsinnovationsinitiativet ”Third Offset Strategy” – en rapport
USA har nyligen sjösatt en ny strategi för att vidmakthålla sin militärtekniska dominans på global nivå. Det är tredje gången i historien som USA lanserar en sådan strategi. Syftet med försvarsinnovationsinitiativet är att säkra militärtekniska dominans på global nivå. Drivkrafterna för detta initiativ utgörs av växande regionala teknikdrivna hotbilder (A2AD), tilltagande stormaktsrivalitet men även nya …
Läs mer