Hoppa till innehåll

Remissyttrande över promemorian ”Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor” (U2024/00153) avseende avsnitten 7.1 och 7.2

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) vill lämna följande synpunkter på promemorians avsnitt 7.1 och 7.2.

Föreningen välkomnar förslagen och vill särskilt uttala vårt stöd till förslagen om;

  1. Att nomineringspersonerna bör ges i uppdrag av regeringen att vid inför nomineringen av ledamöter beakta att det i styrelsen som helhet finns allmän kompetens i säkerhetsfrågor, samt
  2. Att det bör förtydligas i högskoleförordningen att styrelsen har att besluta i viktigare frågor om verksamhetens säkerhet, samt
  3. Att Regeringen bör säkerställa att lärosätena årligen övergripande redovisar hur de arbetar med säkerhetsfrågor.

Det statsunderstödda industrispionaget, i synnerhet cyberspionage mot företag, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner har växt dramatiskt de senaste tio åren. SOFF noterar att Riksrevisionen i sin granskning (RiR 2023:20) påtalar att lärosätenas säkerhetsarbete och mognad i säkerhetsfrågorna varierar. SOFF delar denna slutsats.

I Sverige bedrivs en stor del av forskningen inom säkerhetspolitiskt känsliga teknologier i form av samarbeten mellan företag, universitet och institut. Forskningen är i stor utsträckning koncentrerad till miljöer där förutsättningarna är särskilt gynnsamma och det finns god tillgång till exempelvis utrustning och kompetens. Ofta har de en tydlig internationell koppling med samarbete som sträcker sig globalt. Dessa miljöer är attraktiva för främmande makt som ser möjligheter att utnyttja den öppna miljön.

Sverige utmärker sig som ett land med en påtagligt hög dokumenterad närvaro av främmande makter som på olika sätt försöker tillskansa sig resultat, forskning och teknologier ofta även på ett obehörigt sätt. Under falska förespeglingar, exempelvis förslag på samarbete, bedriver utländska makter underrättelseverksamhet och i media finns exempel på att utländska aktörer utgett sig för att vara diplomater, journalister, akademiker eller medlemmar av “policyinstitut” när de haft uppsåt är att få inblick i och extrahera information från våra forskarmiljöer.

Därför finns ett behov av kunskapshöjning och ökat ansvarstagande från universitetsledningarna för att respektive lärosäte ska kunna avgöra vilken typ av säkerhetsarbete som krävs i verksamheten. Det krävs också gemensamma riktlinjer för önskvärda åtgärder och rutiner i syfte att säkerställa att den forskning som bedrivs skyddas. Vidare krävs även ökade resurser för att upprätthålla ett adekvat skydd av forskningsverksamhet.

Forskningsresultat är en strategisk resurs för Sveriges ekonomiska välstånd och tillväxt. SOFF ser positivt på förslagen och är av uppfattningen att en säker forskarmiljö främjar Sveriges position som en ledande nation inom forskning och innovation.