Hoppa till innehåll

En inlaga till Forsknings‐ och Innovationspropositionen

Forskning är viktigt för oss och företagen för den!

Civil forskning och försvarsrelaterad forskning är till stora delar två sidor av samma mynt men organiseras som separata sektorer i Sverige. Den statligt finansierade försvarsrelaterade forskningen har reducerats kraftigt under det senaste decenniet, vilket inte bara är en utmaning för försvarssektorn utan även för forskningen som är knuten till annan samhällsviktig verksamhet. Den försvarsrelaterade forskningen, som främst utgörs av tillämpad forskning, har stor spridningseffekt till andra forskningsområden. De neddragningar den försvarsrelaterade forskningen åsamkat den tillämpade forskningen generellt i landet går inte att spåra som anslagsökning hos VINNOVA, om än ökade satsningar (inte minst inom programmen för Strategiska Innovationsområden) fått effekt sista 6‐8 åren. Likväl kan vi konstatera att den samlade offentliga finansieringen av tillämpad forskning i Sverige tyvärr har minskat.

De säkerhets‐ och försvarsföretag som är verksamma i Sverige är mycket forsknings‐ och utvecklingsintensiva. Under 2014 hade SOFF:s 70 medlemsföretags tillsammans en omsättning på över 30 miljarder kr. Av denna avsattes ungefär 16 procent till forskning och utveckling. Företagen bidrar därigenom med ca fem miljarder kronor i egenfinansierad eller kundfinansierad forskning och utvecklingen. Detta gör branschen till den mest forskningsintensiva tekniksektorn i förhållande till sin omsättning i Sverige. Branschen är även i ett jämförande internationellt perspektiv mycket forskningsintensiv och i vissa teknologiska nischer är kunnandet världsledande. Exportandelen är i jämförelse internationellt stor; över 65%.

Företagens verklighet är global och komplex då de ingår i internationella värdesystem och internationella underleverantörssystem. Produktion och distribution är idag ofta i hög grad specialiserad, fragmenterad och internationaliserad. Denna utveckling gäller också i ökande grad
forsknings‐ och utvecklingsverksamheten. Företagens FoU‐verksamhet sker över hela världen där det finns kunskapsintensiva innovationsmiljöer samt närhet till kund och marknad. Företagen i Sverige har kunnande vilket är efterfrågade av många länder. Teknologiöverföring är därför vanligt förekommande vid exportaffärer.

SOFF stödjer en fortsatt satsning på fordonsforskning och ser gärna program inom området inriktad på minskad miljöpåverkan inom olika typer av terräng kombinerat med de fördelar som elektriska fordon ger. Det är en fördel om programmen kombineras med forskning kring säkerheten runt elektriska drivsystem och att krocksäkerhet inom samma program även tar hänsyn till kollisioner i terräng.