Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
29 dec 2023
Remissyttrande ”En modell för svensk försörjningsberedskap”
Svensk försörjningsberedskap är helt beroende av det privata näringslivet och företagen har generellt en stor vilja, innovationskraft och förmåga att bidra i att stärka försörjningsberedskapen. Våra medlemsföretag verkar på en global marknad med hård konkurrens och medlemsföretagen är allt från mindre företag med svenska ägare, till stora multinationella företag med utländska och/eller svenska ägare. Det …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 4 – Försörjningssäkerhet
Vi måste för vårt eget försvar ha garantier om att få de resurser som krävs när vi behöver det. Försvarsmakten har uppgiften att ange behov av försörjningssäkerhet och för totalförsvaret göra de avvägningar och prioriteringar som är aktuella, både på övergripande nivå och i detalj. Traditionellt har detta säkrats på ett av tre sätt: genom …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
PM – Företagsplanlaggning i den nya civila strukturen
Detta PM sammanfattar övergripande de samtal som hölls under seminariet ”Företagsplanläggning i den nya civila strukturen” som SOFF arrangerade den 16 februari 2023. Detta PM sammanfattar övergripande de samtal som hölls under seminariet ”Företagsplanläggning i den nya civila strukturen” som SOFF arrangerade den 16 februari 2023. Utifrån SOFF:s perspektiv kan man sammanfatta seminariets huvudsakliga slutsats så här: …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Policy PM stark säkerhets- och försvarsindustri
En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas i Sverige bidrar till försvars- och säkerhetspolitisk handlingsfrihet, ökat internationellt inflytande och stärker Sveriges konkurrenskraft som en högteknologisk nation i världsklass. Varför finns det behov av en stark säkerhets- och försvarsindustri i Sverige? SOFF anser att det finns tre viktiga skäl till att Sverige behöver en stark säkerhets- och …
Läs mer
Dokument saknar bild
15 mar 2023
Policy PM: Totalförsvaret
Hur ser SOFF på ett nytt totalförsvar? I detta policy-PM samlar vi 12 frågor och svar. Samhällets förmåga att hantera kriser i fred ger även en grundläggande förmåga att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Försvaret är beroende av ett robust samhälle för att vid höjd beredskap och ytterst vid krig kunna effektuera en militär förmåga. …
Läs mer
Dokument saknar bild
15 mar 2023
Skrivelse till MSB angående utveckling av det civila försvaret
Ta del av SOFF:s rekommendationer till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets …
Läs mer