Hoppa till innehåll

Skrivelse till MSB angående utveckling av det civila försvaret

Ta del av SOFF:s rekommendationer till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets krishantering. För att stärka det civila försvaret inom totalförsvaret bör MSB kunna bygga vidare på det etablerade arbetet inom dessa områden. Föreningen vill med denna skrivelse ge myndigheten några förslag och dela några erfarenheter.

För att framgångsrikt stärka det civila försvaret behöver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ha en övergripande förmåga att överblicka näringslivet och ha aktuella kunskaper om näringslivet.

Företagen och MSB

Företagen ser nyttan med civilt försvar. Det är viktigt att företagen ser fördelen med att samarbeta med offentliga aktörer. Både för egen del, men också ur ett vidare samhällsperspektiv. Företagen måste uppfatta att de har något att vinna på att förbereda samhället för krig och att det inte bara gynnar det offentliga. Risk finns annars att företagen uppfattar krigets krav som belastande – ”något som kostar” – och att de i sådana fall vill ha ersättning för arbetet.

För företagen är det viktigt att arbetet med att stärka civilt försvar är konkret och utgår från identifierade problem och runt identifierade åtgärder vilka företagen förstår och delar. Är inte nyttoaspekten tydlig så är risken stor att företagen inte vill samarbeta på de offentligas premisser. Vidare ska det tydligt framgå till företagen att deras delaktighet kan öka robustheten i företagens verksamhet, till fördel för konkurrenskraft.

MSB:s roll, mandat och uppgifter måste vara tydliga. För att arbetet ska bli framgångsrikt måste såväl företagen som de offentliga ha ett stort förtroende för MSB. Förtroendet är viktigt för att MSB ska kunna agera pådrivande i utvecklandet av civilt försvar. Det omfattar även hur MSB är organiserat vad gäller näringsfrågor. Ingen förvirring får råda beträffande myndighetens vilja att stötta och utveckla företagens förmåga att bidra till skyddet av Sverige.