Hoppa till innehåll

Landrapport USA

Det amerikanska försvarets budgetförslag för år 2024 (FY2024 Budget Request) uppgår till 842 miljarder dollar. Detta utgör en nominell minskning från 2023 års budget på 852 miljarder dollar, vilket kan förklaras utifrån det militära stödet till Ukraina om 35,7 miljarder dollar. Tillskotten mellan 2021 och 2024 visar dock en ökning på 137 miljarder dollar. Trenden är en succesiv tillskottsökning samtidigt som försvarsbudgetens andel av BNP minskar. Detta, kombinerat med kritik om bristande inflationsjustering, har väckt kritiska röster i kongressen. Mot denna bakgrund kan budgetförslag 2024 betraktas som ett budgetminimum, och ytterligare tillskott går inte att utesluta.

USAs försvarsanslag och prioriteringar

Amerikanska försvarsdepartementet (Department of Defense, DoD) har sina egna översyner som publiceras efter att de är klara och fastställda (nedan länkas några av dessa). Övriga översyner som kan knytas speciellt till Army, Navy, Marines, Air Force och Space Force återfinns på respektive hemsida. I övrigt presenteras även ”Daily contracts” på DoD:s hemsida vilka går att prenumerera på. Via den tjänsten publiceras de satsningar, kontrakt och översyner som DoD ger till företag och universitet. I dokumentet ”Budget Request Overview FY 2024” så framkommer ett antal primära fokusområden som tar sitt uttryck i underliggande prioriteringar. I samklang med den nationella försvarsstrategin betonas allt vidare maktbalansen med Folkrepubliken Kina som den långsiktigt största utmaningen. Detta ligger fast även efter Rysslands fullskaliga invasion och krigföring i Ukraina. Inom ramen för nämnd kontext utgår DoD:s övergripande ambition från att skapa en trovärdig ”Joint Force”-förmåga. Denna fortsatta integrering av de väpnade styrkornas förmågor och grenar medför investeringar inom samtliga domäner.

I fallande ordning inkluderar de största investeringarna utveckling, modernisering och anskaffning av stridsflygplan, krigsfartyg samt olika typer av manöverfordon för armén och marinkåren. Större investeringar sker även inom kärnvapenstyrkorna, rymdförmågan samt missilförsvaret, vilket inkluderar ett särskilt fokus på hypersoniska missiler. Anskaffningarna ökar och kommer 2024 att sammantaget uppgå till 170 miljarder dollar. Här bör särskilt nämnas en markant ökning inom ammunitionsanskaffning, gällande såväl konventionell som precisionsguidad ammunition. Vidare föreslås inom domänen forskning, utveckling och testning och utvärdering (RDT&E) en fyraprocentig ökning upp till 145 miljarder dollar. Detta inkluderar märkbara investeringar inom områden som forskning och teknologi, artificiell intelligens, Joint All Domain Command and Contral (JADC2) samt Office of Strategic Capital, vars etablering syftar till att attrahera och sammanföra privat kapital inom försvarsområdets mest kritiska och avancerade teknologier. Sammanfattningsvis sker, enligt ovan nämnt, stora investeringar inom samtliga domäner. Inom ramen för detta framhåller DoD särskilt prioriteringar inom integrerat luft- och missilförsvarssystem, operativ energieffektivitet, luft- och havsdominans samt ammunitionskvantitet- och kvalitet. I takt med nämnda investeringar och utökad kravställning skapas såväl försvarsindustriella möjligheter som utmaningar.

Uppförandekod för försörjningstrygghet

Sverige har ingått ett bilateralt avtal med USA (SÖ 2006:32). Inom ramen för detta avtal har överenskommelse nåtts mellan länderna om visst ömsesidigt stöd avseende leveranssäkerhet i enlighet med en tillämpningsöverenskommelse. Avtalet anger också att Sverige bör skapa ett system som liknar det som finns i USA; Defense Allocation and Priortization System (DPAS), genom vilket amerikanska myndigheter kan fatta beslut om prioritering av vissa materielbeställningar. Mot bakgrund av detta utformade 2007 FMV tillsammans med SOFF en uppförandekod, en Code of Conduct (CoC), genom vilket företag i Sverige har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA med tillgängliga resurser ska göra sitt yttersta för att möta de eventuella behov som har uppstått. Den 29 juni 2022 skrevs avtalet på mellan FMV och SOFF i en uppdaterad version.