Remissvar & skrivelser

Föreningen är medlemsföretagens remissinstans i olika utredningar, t.ex. inom områdena cyber, försvarsmaterielförsörjning, samhällssäkerhet, resursutnyttjande, styrning och organisation. Dessutom tar föreningen ibland fram skrivelser och hemställan till för marknaden viktiga beslut och processer.

Samtliga yttranden bereds i medlemsgrupperna där alla medlemmar får medverka. Förankringen omfattar flera läsningar och öppna diskussioner.

Remissvar och skrivelser:

Förnyad skrivelse till Utrikesdepartementet om tillverkningstillstånd för legotillverkning

Remissvar Doktrintillägg Logistik, DKTL Log

Sekretess för kontrollerade tekniska uppgifter och mjukvara

Remissvar avseende MSB planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig

Remissyttrande över förslag till reviderade kriterier för Investeringsfonder och investerings-produkter (Nordic EcoLabel)

Remissyttrande över betänkandet ”Struktur för ökad motståndskraft” (SOU 2021:25)

Remissyttrande it-driftsutredningens delbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it drift” (SOU 2021:01)

Remissyttrande över ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” (SOU 2020:59)

Remissyttrande över ”Bättre skydd för tekniska företagshemligheter” (Ds202026)

Remissvar avseende strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig samverkan

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om vissa ändringar avseende SCIP-databasen

Remissvar över undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Remissvar avseende ändring av generella tillstånd

Remissvar avseende EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Yttrande avseende betänkandet ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” (SOU 2020:45)

Yttrande avseende betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38)

Yttrande över betänkandet ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret” (SOU 2020:29)

Yttrande avseende införande av lag om utländska direktinvesteringar

Skrivelse gemensamt med Teknikföretagen om behovet av en temporär granskningsmekanism för att förhindra uppköp av strategiska tillgångar och nyckelteknologi

SOFF Remissyttrande Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter 2017 7

Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter 200423

Remissyttrande på Naturvårdsverkets ändrade föreskrifter inom avfallsområdet

Remissyttrande på förslag till ändringar i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:9) om signalskyddstjänsten

Yttrande avseende genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Yttrande över genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Yttrande över regeringens forskningspolitik inför kommande forsknings- och innovationsproposition

Remissyttrande över utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska direktinvesteringar (UD 2018:01)

Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder

Begäran om förtydligande avseende legotillverkning

Skrivelse nationellt center för cybersäkerhet

Yttrande över promemoria ”Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst” (SOU 2018:92; I2019/00075/D)

Yttrande med anledning av pågående riskanalys av IT-säkerhet i svenska 5G-nät

Remissyttrande över förslaget om att mervärdesskatt och punktskatt för varor och tjänster som avser försvarsinsatser inom Nato även ska gälla försvarsinsatser (Fi2019/01770/S2)

Yttrande med anledning av en framtida digital strategi för Europa (I2019/01426/D)

Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB)

Yttrande över utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (UD2019/00979/NIS)

Yttrande över betänkandet ”Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande kryptering

Yttrande över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” (SOU 2018:82)

Yttrande över utkast till Försvarsmaktens föreskrift om signalskyddstjänst

Remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM (2018) 476

Remissyttrande angående ISP:s förslag till utformning av ett system för efterkontroller av krigsmateriel i utlandet (UD2018/06321/NIS)

Hemställan om klargörande avseende tillämpningen av artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning alternativt meddelande av föreskrift eller undantag enligt 3 kap 9 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Remissyttrande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7) 

Hemställan om regeländringar av det s.k. teknikhöjdsbegreppet

Hemställan om regeländringar av tillverkningstillstånd för legotillverkning

Remissyttrande över den fördjupade översynen av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö2018/00471/MFU)

Remissyttrande om genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds2018:1)

Remissyttrande av betänkandet ”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i” (SOU 2017:70) från Utlandsspioneriutredningen

Remissyttrande av ”Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487”

Remissyttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM (2017) 495

Remissvar EU:s nya dataskyddsregler (GDPR)

Remissvar Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Remissvar Säkra kommunikationslösningar (Ds 2017:7)

Remissvar på betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)

Remissyttrande av delbetänkandet ”Digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23)

Remissvar på utredningen Logistik för högre försvarsberedskap även kallad ”MLU” (SOU 2016:88)

Remissvar på ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Remissvar på betänkandet Rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

Remissvar om explosiva varor

Remissvar på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv (91/447/EEC)

Remissvar Krigsmaterielexportöversynskommittén (SOU 2014:83 & SOU 2015:72)

SOFF: Framgångsrik export börjar med forskning – En inlaga till Forsknings‐ och Innovationspropositionen

Remissvar – Ekonomistyrningsverkets rapport att se över en ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar

En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Remiss på betänkandet SOU 2015:23 ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten”

Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av Försvaret (SOU 2014:73)

”En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess” (SOU 2014:15)”

Yttrande: Betänkande av Försvars- och Säkerhetsupphandlingsutredningen

Nationell forsknings- och innovationsagenda: Civilsäkerhet

Forskning och Innovation – Förutsättningar för samhällelig och industriell utveckling

Yttrande: Direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU m.m.

Yttrande: Försvarsstrukturutredningen: Forskning och utveckling samt försvarslogistik – i det reformerade försvaret

SOFF presentation krigsmaterielexportöversynskommittén

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]