Remissvar & skrivelser

Föreningen är medlemsföretagens remissinstans i olika utredningar, t.ex. inom områdena cyber, försvarsmaterielförsörjning, samhällssäkerhet, resursutnyttjande, styrning och organisation. Dessutom tar föreningen ibland fram skrivelser och hemställan till för marknaden viktiga beslut och processer.

Samtliga yttranden bereds i medlemsgrupperna där alla medlemmar får medverka. Förankringen omfattar flera läsningar och öppna diskussioner.

Remissvar och skrivelser:

Remissvar över promemoria om undantag från LUFS (Fö2022/01624)

Remissvar över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969)

Yttrande över promemorian ”Sveriges medlemskap i Nato” (Ds 2022:24)

Remissyttrande över betänkandet från Materielförsörjningsutredningen ”För vår gemensamma säkerhet” (Fö2022/00728)

Skrivelse om avgiftsfinansieringen för Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Yttrande över skrivelsen ”Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd enligt krigsmateriellagen(UD2022:03888)

Remissvar till betänkandet ”Granskning av utländska direktinvesteringar” (SOU 2021:87)”

Yttrande över ISP:s förslag till intyg vid verifikationsbesök”

Yttrande över promemorian ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)”

Yttrande över betänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Remissvar till Premorian – Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32)

Yttrande över Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande: ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)”

Skrivelse till Försvarsdepartementet om vissa frågor relaterat till kryptografiska produkter

Förnyad skrivelse till Utrikesdepartementet om tillverkningstillstånd för legotillverkning

Remissvar Doktrintillägg Logistik, DKTL Log

Sekretess för kontrollerade tekniska uppgifter och mjukvara

Remissvar avseende MSB planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig

Remissyttrande över förslag till reviderade kriterier för Investeringsfonder och investerings-produkter (Nordic EcoLabel)

Remissyttrande över betänkandet ”Struktur för ökad motståndskraft” (SOU 2021:25)

Remissyttrande it-driftsutredningens delbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it drift” (SOU 2021:01)

Remissyttrande över ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” (SOU 2020:59)

Remissyttrande över ”Bättre skydd för tekniska företagshemligheter” (Ds202026)

Remissvar avseende strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig samverkan

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om vissa ändringar avseende SCIP-databasen

Remissvar över undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Remissvar avseende ändring av generella tillstånd

Remissvar avseende EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Yttrande avseende betänkandet ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” (SOU 2020:45)

Yttrande avseende betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38)

Yttrande över betänkandet ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret” (SOU 2020:29)

Yttrande avseende införande av lag om utländska direktinvesteringar

Skrivelse gemensamt med Teknikföretagen om behovet av en temporär granskningsmekanism för att förhindra uppköp av strategiska tillgångar och nyckelteknologi

SOFF Remissyttrande Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter 2017 7

Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter 200423

Remissyttrande på Naturvårdsverkets ändrade föreskrifter inom avfallsområdet

Remissyttrande på förslag till ändringar i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:9) om signalskyddstjänsten

Yttrande avseende genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Yttrande över genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Yttrande över regeringens forskningspolitik inför kommande forsknings- och innovationsproposition

Remissyttrande över utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska direktinvesteringar (UD 2018:01)

Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder

Begäran om förtydligande avseende legotillverkning

Skrivelse nationellt center för cybersäkerhet

Yttrande över promemoria ”Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst” (SOU 2018:92; I2019/00075/D)

Yttrande med anledning av pågående riskanalys av IT-säkerhet i svenska 5G-nät

Remissyttrande över förslaget om att mervärdesskatt och punktskatt för varor och tjänster som avser försvarsinsatser inom Nato även ska gälla försvarsinsatser (Fi2019/01770/S2)

Yttrande med anledning av en framtida digital strategi för Europa (I2019/01426/D)

Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB)

Yttrande över utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (UD2019/00979/NIS)

Yttrande över betänkandet ”Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande kryptering

Yttrande över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” (SOU 2018:82)

Yttrande över utkast till Försvarsmaktens föreskrift om signalskyddstjänst

Remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM (2018) 476

Remissyttrande angående ISP:s förslag till utformning av ett system för efterkontroller av krigsmateriel i utlandet (UD2018/06321/NIS)

Hemställan om klargörande avseende tillämpningen av artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning alternativt meddelande av föreskrift eller undantag enligt 3 kap 9 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Remissyttrande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7) 

Hemställan om regeländringar av det s.k. teknikhöjdsbegreppet

Hemställan om regeländringar av tillverkningstillstånd för legotillverkning

Remissyttrande över den fördjupade översynen av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö2018/00471/MFU)

Remissyttrande om genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds2018:1)

Remissyttrande av betänkandet ”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i” (SOU 2017:70) från Utlandsspioneriutredningen

Remissyttrande av ”Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487”

Remissyttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM (2017) 495

Remissvar EU:s nya dataskyddsregler (GDPR)

Remissvar Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Remissvar Säkra kommunikationslösningar (Ds 2017:7)

Remissvar på betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)

Remissyttrande av delbetänkandet ”Digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23)

Remissvar på utredningen Logistik för högre försvarsberedskap även kallad ”MLU” (SOU 2016:88)

Remissvar på ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Remissvar på betänkandet Rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

Remissvar om explosiva varor

Remissvar på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv (91/447/EEC)

Remissvar Krigsmaterielexportöversynskommittén (SOU 2014:83 & SOU 2015:72)

SOFF: Framgångsrik export börjar med forskning – En inlaga till Forsknings‐ och Innovationspropositionen

Remissvar – Ekonomistyrningsverkets rapport att se över en ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar

En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Remiss på betänkandet SOU 2015:23 ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten”

Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av Försvaret (SOU 2014:73)

”En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess” (SOU 2014:15)”

Yttrande: Betänkande av Försvars- och Säkerhetsupphandlingsutredningen

Nationell forsknings- och innovationsagenda: Civilsäkerhet

Forskning och Innovation – Förutsättningar för samhällelig och industriell utveckling

Yttrande: Direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU m.m.

Yttrande: Försvarsstrukturutredningen: Forskning och utveckling samt försvarslogistik – i det reformerade försvaret

SOFF presentation krigsmaterielexportöversynskommittén

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]