Remissvar

Föreningen är medlemsföretagens remissinstans i olika försvarsindustriella utredningar, t.ex. inom områdena försvarsmaterielförsörjning, resursutnyttjande, styrning och organisation.

Remissvar:

Remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM (2018) 476

Remissyttrande angående ISP:s förslag till utformning av ett system för efterkontroller av krigsmateriel i utlandet (UD2018/06321/NIS)

Hemställan om klargörande avseende tillämpningen av artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning alternativt meddelande av föreskrift eller undantag enligt 3 kap 9 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Remissyttrande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7) 

Remissyttrande över den fördjupade översynen av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö2018/00471/MFU)

Remissyttrande om genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds2018:1)

Remissyttrande av betänkandet ”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i” (SOU 2017:70) från Utlandsspioneriutredningen

Remissyttrande av ”Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487”

Remissyttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM (2017) 495

Remissvar EU:s nya dataskyddsregler (GDPR)

Remissvar Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Remissvar Säkra kommunikationslösningar (Ds 2017:7)

Remissvar på betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)

Remissyttrande av delbetänkandet ”Digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23)

Remissvar på utredningen Logistik för högre försvarsberedskap även kallad “MLU” (SOU 2016:88)

Remissvar på ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Remissvar på betänkandet Rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

Remissvar om explosiva varor

Remissvar på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv (91/447/EEC)

Remissvar Krigsmaterielexportöversynskommittén (SOU 2014:83 & SOU 2015:72)

SOFF: Framgångsrik export börjar med forskning – En inlaga till Forsknings‐ och Innovationspropositionen

Remissvar – Ekonomistyrningsverkets rapport att se över en ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar

En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Remiss på betänkandet SOU 2015:23 ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten”

Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av Försvaret (SOU 2014:73)

”En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess” (SOU 2014:15)”

Yttrande: Betänkande av Försvars- och Säkerhetsupphandlingsutredningen

Nationell forsknings- och innovationsagenda: Civilsäkerhet

Forskning och Innovation – Förutsättningar för samhällelig och industriell utveckling

Yttrande: Direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU m.m.

Yttrande: Försvarsstrukturutredningen: Forskning och utveckling samt försvarslogistik – i det reformerade försvaret

SOFF presentation krigsmaterielexportöversynskommittén