Hoppa till innehåll

Verksamhetsplan 2024

Företagen har en central roll för försvaret av Sverige. De bidrar till uthållighet, tillgänglighet och försörjningstrygghet av det som krävs för Sveriges behov. Genom företagen har Sverige goda möjligheter att använda dessa kompetenser för att stärka skyddet av samhället. För att nyttja Sveriges samlade resurser måste säkerhetspolitik, teknik och marknad ses som en helhet. För att företagen ska lyckas och växa är tillgång till kapital och till information viktiga förutsättningar.

Fokus 2024

  • Föreningen ska verka för att de två utredningarna om försörjningen av försvaret förankras
    och effektueras i beslut från Sveriges riksdag till berörda myndigheter.
  • Föreningen ska verka för att en strategi för utveckling av teknisk och industriell förmåga
    inom Sverige framarbetas som komplement till försörjningsstrategierna.
  • Föreningen ska förmå regeringen att uttala vikten av att företagen har tillgång till kapital
    att växa och utvecklas.

Verksamhetens syn på dialog

Det finns flera skäl för en stärkt dialog kring strategiska frågor som berör företagens verksamhetsområden. Det krävs dock ökad kompetens och nya sätt att stimulera ett gott samarbete mellan myndigheter och företag. Staten behöver bli bättre på att nyttja företagens kunnande och lösningar.

Det är därför angeläget att finna arbetssätt och former där framtida behov och marknadens förutsättningar möts. SOFF:s ambition är att tillsammans med relevanta myndigheter skapa förtroendefulla arbetssätt mellan myndigheter och företag som inte inkräktar på regelverk och ger fördelar för alla parter.

Föreningen behöver effektivisera branscharbetet genom tydliga prioriteringar och affärsstödjande processer. Det finns dessutom behov av att främja ett hållbart affärsetiskt och ansvarsfull agerande. Sverige ska även fortsättningsvis kunna lita på att företagen är säkra och trovärdiga.