Hoppa till innehåll

Vägledning om tillstånd enligt lagen om krigsmateriel

En vägledning för att tydliggöra Inspektionen för strategiska produkters (ISP) beslutsprocess samt att grovt sortera länder utifrån möjligheten att få tillstånd rörande krigsmateriel. Innehållet i dokumentet är inte statiskt utan ändras över tid, men avser ge läsaren en första inblick i möjligheterna för export av krigsmateriel.

Översikt om tillstånd

Denna översikt avser att försöka tydliggöra Inspektionen för strategiska produkters (ISP) beslutsprocess samt att grovt sortera länder utifrån möjligheten att få tillstånd rörande krigsmateriel. Innehållet i dokumentet är inte statiskt utan ändras över tid men avser ge läsaren en första inblick i möjligheterna för export av krigsmateriel. Med krigsmateriel avses all hårdvara, programvara, tekniska uppgifter och teknisk assistans som enligt krigsmaterielförteckningen utgör krigsmateriel. För rådgivning och bedömning i enskilda fall kontakta företagets exportkontrollfunktion som i sin tur kan konsultera ISP.

Alla bedömningar inför beslut om tillåtelse som ISP gör utgår från § 1 stycke 2 i lagen om krigsmateriel: ”Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt.”

Detta innebär att de kriterier som ISP tillämpar vid tillståndsbedömning i och för sig är juridiskt förankrade men de är uttryckta som politiska beslut. Det i sin tur innebär även att besluten inte kan överklagas i domstol vilket uttrycks i lagen men som även fastställts i praxis av Europadomstolen för mänskliga rättigheter.