Hoppa till innehåll

Remissvar över betänkandet ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57)

Inledning

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet.
Utredningens förslag välkomnas. Föreningen konstaterar att utredningen, utifrån uppdraget,
gjort ett bra arbete inom ett omfattande, komplext och svårt område.

SOFFs bedömning av betänkandet

SOFF bedömer samtidigt att den av betänkandet uttalade tidsramen för återuppbyggnad
(kontroll och åtgärder) – 5 år – är mycket utmanande mot bakgrund av såväl MSB:s
nuvarande mycket begränsade resurser och mot bakgrund av hur tidskrävande och
kostsamma åtgärderna i fråga torde vara. Exempelvis krävs återuppbyggande av databas
avseende teknisk dokumentation.

Vidare oroas föreningen över den kompetensbrist som torde vara ett resultat av
betänkandets förslag. Till exempel torde betänkandets förslag avseende Länsstyrelsernas
nya uppdrag avseende utbildning av kontrollanter mm kräva kunskap och erfarenheter som
idag saknas inom det offentliga systemet. SOFF ser därför en risk att prioritering inte taktar
med finansiering.

Bristande kunskap, planering och förankring i kommuner är en potentiell risk.
Kärnkraftslänen behärskar storskaliga utrymningar och kan ses som en föregångsmodell
(för förvaltning). Företagen besitter dock väldigt relevant expertis och erfarenhet som bör
tillvaratas, genom dialog med MSB. Exempelvis är det önskvärt om MSBs klassificeringar
tangeras med företagens erfarenheter och ambitioner.

Vidare anser SOFF att utredningens förslag inte klargör de otydligheter som i dagsläget finns
avseende ansvar, ledning och styrning av det civila försvaret bör hanteras. Inte heller ger
utredningen förslag på hur ekonomi och prioriteringar bör kopplas till genomförande, vilket
är en brist.

SOFF noterar utredarens förslag att de av betänkandet föreslagna författningsändringarna
bör träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2025. Om utredningens
ambition ska mötas är det viktigt att börja tidigare än 2025. Därför bör beredningens förslag
hanteras skyndsamt.