Hoppa till innehåll

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion (Fö2023/00937)

EU-kommissionen och dess medlemsstater har utvecklat och implementerat ett antal initiativ med mål att stärka den gemensamma säkerheten och försvarsområdet i stort. Syftet har varit att utveckla en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsmarknad. Exempel på initiativ är Europiska försvarsfonden (EDF) samt olika riktlinjer, tolkningsmeddelanden och lagstiftningar.

Kommissionens förslag

Rubricerade förslaget till ny förordning från kommissionen är det senaste i raden av nya olika initiativ och syftar till att stödja europeiska företag för att öka produktionskapaciteten av ammunition och robotar inom EU. SOFF är i grunden positiv till EU:s initiativ för att stärka den europeiska säkerheten och den europeiska försvarsindustriella basen (EDTIB).

Den olagliga invasionen av Ukraina, samt det stöd som EU:s medlemsländer (i detta fall) har gett till Ukraina, har ytterligare påvisat behovet av att skyndsamt utöka den produktionskapaciteten inom området. Kapaciteten hos företagen inom området är idag dimensionerad för fredstida bruk. Möjligheten att snabbt öka tillverkningen av försvarsprodukter är samtidigt mycket brådskande i rådande omvärldsläge. Till detta ska läggas behovet, den ökade ambitionen samt uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan, förmågan hos övriga EU medlemsstater samt hos partnerländer.

De ökade försvarsinvesteringarna leder till en efterfråga som är betydligt högre än tillgänglig kapacitet. Det ska också tilläggas att företagen inom området i fråga har mycket starka beroenden mellan företagen kopplat till tillverkning, produktion samt underleverantörsledet. Detta gör i sin tur att ett initiativ mot ett företag på ett eller annat sätt påverka övriga i värdenätverket samt att ett initiativ inte får effekt om det inte taktar med förmågan hos relaterade företag.

SOFF välkomnar kommissionens förslag till ny förordning vilken är ytterligare ett steg i riktningen för att stärka den inhemska europeiska tekniska och industriella basen. Denna förordning avser att vara avgränsat till områden för ammunition, ammunition för artilleri och robotar/missilprodukter avsedda för ”ground to ground”. SOFF anser att kommissionens förslag är intressant och lovvärt, men vi vill samtidigt lyfta fram att det som föreslås i förordningen är åtgärder på marknaden som inte tidigare har genomförts inom EU. SOFF har förståelse för exempelvis kommissionens argumentation i stort angående proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna i förordningen. Samtidigt som vi har synpunkter på vissa specifika delar som vi försöker belysa i vårt yttrande.