Nyttan med strategisk dialog – ”2.0 = dialog pågår”

Den globala försvarsmarknaden har med de senaste årens utveckling fått en ökad betydelse för Sveriges försvarslogistikförsörjning. I denna utveckling är företagen centrala. Kunskap, teknik och lösningar bidrar till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige.

Detta genom att förmågan att försvara Sverige är beroende av system, produkter och tjänster. Försvarsmakten behöver olika lösningar för att värna vår säkerhet. Försvaret skapar dock ingen ny teknik, utan denna utvecklas av marknaden. Nyttan av en marknadsdialog kring försvarets behov rör främst där företagen har idéer om förbättringar och alternativa lösningar till försvarets behov eller där försvaret har behov av lösningar där det krävs utveckling och kanske till och med forskning för att marknaden ska få fram en nya lösningar.

Det är därför angeläget att det inom säkerhets- och försvarssektorn finns ett omfattande samspel mellan myndigheter och företag, men behovet av marknadsdialog begränsas inte till upphandling utan är lika viktigt för exempelvis internationella samarbeten (där samspelet kring deltagande i exempelvis europeiska försvarsforskningsprogram kräver tidig dialog mellan försvarets behov, tekniska möjligheter och företagens kommersiella förutsättningar) och för totalförsvarsfrågan (där försörjningstrygghet och leveranssäkerhet delvis kan lösas kontraktuellt, men där lösningar ofta omfattar djupare åtaganden och beroenden i värdekedjan).

Inom SOFF arbetar vi för att med berörda aktörer föra en framåtblickande dialog om förutsättningarna för att på bästa sätt nyttja den försvarsindustriella förmågan vi har i Sverige. De sista åren har fokus legat på tjugo dialogpunkter. Dessa återfinns även i ”Strategisk Dialog 2.0”, foldern har längst bak kompletterats med en redovisning av den dialog som pågår! Vi avser fördjupa dialogen kring samtliga dialogpunkter i olika processer de kommande åren.

Nyttan av Strategisk - Dialog pågår

Status för 7 av de 20 punkter som identifierats i projektet Strategisk Dialog redovisas längst bak i den uppdaterade versionen.