Affärsetik

SOFF ställer höga krav på medlemsföretagens etiska agerande. En förutsättning för medlemskap är att företagen respekterar och följer den europeiska branchorganisationen ASD:s antagna affärsetiska regelverk det s.k. Code of Conduct on Business Ethics. Detta regelverk utgår från de riktlinjer som FN och OECD upprättat samt nationell lagstiftning i syfte att bekämpa allt som är relaterat till korruption. Det innefattar även klarläggande regelverk vad som gäller beträffande gåvor och förmåner samt användandet av agenter och mellanhänder.

De som företräder och medverkar i SOFF:s verksamhet (såsom i interna arbets- och intressegrupper, styrelse, osv) ska även genomgå en särskild e-utbildning som SOFF tagit fram tillsammans med FXM. Utbildningen finns även kostnadsfritt att tillgå för medlemmar och andra intressenter att användas internt på företagen.

SOFF:s följer även den Code-of-Conduct som Teknikföretagens Branschgrupper tagit fram för samtliga av Teknikföretagens föreningar, vilket bl.a. styr hur föreningen bedriver verksamhet och delar information.”

Vidare stödjer SOFF aktivt medlemsföretagens arbete med ansvarsfullt och hållbart företagande i linje med principen om Corporate Social Responsibility (CSR). Föreningen stödjer även aktivt regeringens arbete vid förhandlingarna med Arms Trade Treaty (ATT).

Säkerhets- och försvarsföretagen är stödjande medlem i Institutet Mot Mutor, som är en ideell näringslivsorganisation. Ett för IMM viktigt arbete sker inom Etiknämnden som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden ska verka för god sed inom det område som omfattas av Näringslivskoden. Etiknämndens offentliggjorda beslut kan ni finna här.

Läs mer på Institutet mot mutors hemsida.

Läs vår samlande skrift med SOFFs etiska policy med riktlinjer

 

Vi vill säkerställa ett högt förtroende – så rapporterar du avvikelser

Vår bransch strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas. Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har en farhåga om något som inte är i linje med SOFF:s etiska regelverk. Det är viktigt för föreningen att värna efter en väl fungerande försvars- och säkerhetsmarknad. Så här kan du rapportera en misstanke:

  • Alternativ 1: Kontakta SOFF:s kansli, lämpligen generalsekreteraren
  • Alternativ 2: Kontakta SOFF:s styrelse, lämpligen ordföranden

Den som är anställd hos ett medlemsföretag bör i första hand ta upp misstanken inom den egna organisationen; med ansvarig chef eller företagets ledning. I flera fall finns även interna visselblåsartjänster hos medlemsföretagen.

Dessvärre kan SOFF inte erbjuda en konfidentiell hantering, exempelvis med en s.k. visselblåsartjänst. SOFF ansökte år 2015 hos Datainspektionen att inrätta en visselblåsarfunktion för uppföljning av föreningens etiska policy. Datainspektionen beslutade dock att verksamheten inte utgör sådana starkt vägande skäl som motiverar att ett undantag från lagen om behandling av personuppgifter kan medges. SOFF hänvisar istället till Försvarets materielverks (FMV) visselblåsartjänst.